Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Ωράριο

Δι' ειδικών Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων μετά πρότασιν του Ανωτάτου Συμβουλίου της Εργασίας,
ορισθήσονται εκάστοτε, δι' εκάστην βιομηχανικήν επιχείρησιν, αι ώραι της εργασίας και της προς ανάπαυσιν
διακοπής αυτής, αναλόγως της φύσεως αυτής.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.