Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ - ...

ΤΙΤΛΟΣ Ι - ...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Αρχή ίσης μεταχείριση...

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞ...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ...

Άρθρο 5 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 6 - Έκταση της απαγόρε...

Άρθρο 7 - Περιπτώσεις διακρί...

Άρθρο 8 - Εφαρμογή ως προς το...

Άρθρο 9 - Αναδρομική εφαρμογ...

Άρθρο 10 - Μεταβλητή ηλικία σ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧ...

Άρθρο 11 - Πρόσβαση στην απασ...

Άρθρο 12 - Συνθήκες και όροι α...

Άρθρο 13 - Επαγγελματικός προ...

Άρθρο 14 - Λύση της σχέσεως ερ...

Άρθρο 15 - Συμμετοχή σε σωματ...

Άρθρο 16 - Επιστροφή στην εργ...

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ...

Άρθρο 17 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 18 - Διάκριση λόγω γονικής άδει...

Άρθρο 19 - Θετικά μέτρα...

Άρθρο 20 - Προστασία μητρότητας, πατρ...

Άρθρο 21 - Δικαιούχοι επιδόματος γάμο...

Άρθρο 22 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 23 - Αστικές, διοικητικές και πο...

Άρθρο 24 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 25 - Φορέας παρακολούθησης και ...

Άρθρο 26 - Υποχρέωση πληροφόρησης και...

Άρθρο 27 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων το...

Άρθρο 28 - Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας ...

Άρθρο 29 - Κοινωνικός διάλογος...

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 31 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυσ...

Άρθρο 32 - Εξωιδρυματικό επίδομα...

Άρθρο 33 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν.3754/2009...

Άρθρο 34 - Τροποποίηση άρθρου 45 του ν.3...

Άρθρο 35 - Πρόστιμο για κάπνισμα σε αυ...

Άρθρο 36 - Αντικατάσταση της παρ. 23 κα...

Άρθρο 37 - Θέματα «Σχολής Επαγγελματι...

Άρθρο 38 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 28 - Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αρμοδιότητες αυτών

1. Τμήμα Ισότητας των Φύλων
α. Στη Διεύθυνση Όρων Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί από 2.2.1984 Τμήμα «Ισότητας των Φύλων».
β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 368/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Τμήμα Ισότητας των Φύλων, στο οποίο ανήκουν:
αα) Η νομοθετική πρωτοβουλία και η επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών
διοικητικών πράξεων που αναφέρονται στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και
στην ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών στις εργασιακές σχέσεις, στην προστασία της
μητρότητας και στη συμφιλίωση επαγγελματικού, ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ββ) Η παρακολούθηση του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου σχετικά με τα θέματα της
ανωτέρω παραγράφου, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κάθε φορά φορείς.
Εκπρόσωπος του Τμήματος Ισότητας των Φύλων μετέχει στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και
διεθνείς επιτροπές και ομάδες εργασίας, σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
γγ) Η παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των διαιτητικών αποφάσεων,
των εσωτερικών κανονισμών προσωπικού και των εν γένει πρακτικών στο χώρο εργασίας
ως προς την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και την
υιοθέτηση θετικών δράσεων στο πλαίσιο αυτής. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με κάθε
αρμόδια Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων του Σ.ΕΠ.Ε. και του Οργανισμού Μεσολάβησης
και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), οι οποίες υποχρεούνται να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα σχετικά
στοιχεία, λαμβάνει δε υπόψη σχετικές απόψεις, πληροφορίες ή στοιχεία των κοινωνικών
εταίρων.
δδ) Η συλλογή στοιχείων και στατιστικών δεδομένων για τη θέση των εργαζομένων και των
δύο φύλων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της εφαρμογής ειδικών θετικών μέτρων για
την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για τα δύο φύλα και την εξάλειψη των ανισοτήτων
εε) Η ενημέρωση σχετικά με τις «καλές πρακτικές» στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών
νόμος. Για το σκοπό αυτόν ζητούνται σχετικές πληροφορίες και στοιχεία από Δημόσιες
Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Διαχειριστικές Αρχές κοινοτικών και άλλων πόρων ή από
άλλον αρμόδιο φορέα.
στστ) Η ενημέρωση των εργοδοτών, των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών και των μη
κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών
και γυναικών, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την ισότητα των φύλων στις
εργασιακές σχέσεις.»
2. Γραφεία Ισότητας των Φύλων
α. Σε όλες τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία) λειτουργούν
από 2.2.1984 «Γραφεία Ισότητας των Φύλων».
β. Στο άρθρο 9 του π.δ. 136/1999 (ΦΕΚ 134 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Γραφείο Ισότητας των Φύλων: (μη αυτοτελές)
α) Ενημέρωση και συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 8 περ. α΄ και 11 του άρθρου 25.
β) Ενημέρωση του Τμήματος Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέματα του παρόντος νόμου.
γ) Συνεργασία με το Τμήμα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Συνήγορο του Πολίτη και τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, για την ενημέρωση και για την εφαρμογή από τους Κοινωνικούς
Επιθεωρητές Εργασίας των ρυθμίσεων του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν τα σχετικά
στατιστικά στοιχεία τηρούνται ανά φύλο.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ορίζει τον υπεύθυνο του Γραφείου Ισότητας των Φύλων.»
3. Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Το εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2874/
2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης
έχει ως έργο την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και
ισότητας των φύλων και την κατάρτιση μελετών και εκθέσεων για τα θέματα αυτά και
γενικώς την επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων
για την προώθηση του έργου του.»
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.