Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

«Πας εργοδότης και πας διευθυντής, διαχειριστής, ιδιοκτήτης, τεχνίτης, εργάτης ή εργάτρια επιχειρήσεως, ή

επαγγέλματος παραβαίνων τας διατάξεις του νόμου ΓπΛΔ' και των προς εφαρμογήν αυτού Β. Διαταγμάτων

και ειδικών κανονισμών, τιμωρείται, αν δεν υπάρχη περίπτωσις εφαρμογής αυστηροτέρων διατάξεων του

Ποινικού Νόμου, δια χρηματικής ποινής δραχμών 300 μέχρι 3000 και με φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών. Η

χρηματική αύτη ποινή πολλαπλασιάζεται αναλόγως του αριθμού των διακεκριμένων παραβάσεων ή του

αριθμού των εργατών επί κινδύνω ή εις βάρος των οποίων εγένετο η παράβασις μη δυναμένη όμως να

υπερβή εν συνόλω τας 10000 δραχμών. Το δικαστήριον εν τη αυτή αποφάσει δύναται να επιδικάζη εξ επαγγέλματος και χρηματικήν ικανοποίησιν του παθόντος από 100 μέχρι 1000, ασχέτως της ζημίας ην ούτος

υπέστη, ως επίσης να διατάσση το κλείσιμον του εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης ή καταστήματος, εφ'

όσον τούτο δεν πληροί τους όρους των νομικών διατάξεων και κανονισμών περί υγιεινής και ασφαλείας των

εργατών και υπάρχει περί τούτου έκθεσις του Υγειοτεχνικού Συμβουλίου. Απαγγελλομένου του τοιούτου

κλεισίματος κατά τα ανωτέρω, δημιουργείται, τούτω και μόνω τω λόγω, υπέρ του εκμισθωτού λήξις της

υφισταμένης μισθώσεως συνεπάγουσα το δικαίωμα προς έξωσιν και ισχύοντος έτι ενοικιοστασίου.

Οι τεχνικοί διευθυνταί υποχρεούνται όπως ανυπερθέτως εντός δύο μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του

παρόντος νόμου, εξακολουθητικώς δε κατόπιν εντός εκάστης εφεξής εξαμηνίας, αναφέρωσιν εγγράφως εις

την Επιθεώρησιν Εργασίας την κατά τους κειμένους νόμους και κανονισμούς κατάστασιν εν γένει της

λειτουργίας των άνω επιχειρήσεων και τα προς θεραπείαν των ελλείψεων ληπτέα μέτρα.

Οι τεχνικοί διευθυνταί εφ' όσον, κατά τα ειρημένα, υπέβαλον ειλικρινείς εκθέσεις, απαλλάσσονται της

ποινικής διώξεως. Οι γενικοί διευθυνταί ή ιδιοκτήται απαλλάσσονται της ποινικής διώξεως, εφ' όσον έχουσι

τεχνικόν διευθυντήν της επιχειρήσεως, υπό την άμεσον επίβλεψιν ή διαταγήν του οποίου διατελεί το

εργαζόμενον προσωπικόν, και εφ' όσον εξετέλεσαν εγκαίρως τα παρ' αυτού είτε υπό της Επιθεωρήσεως της

Εργασίας υποδειχθέντα μέτρα.

Εν υποτροπή λαβούση χώραν εντός διετίας από της καταδίκης πάσαι αι ανωτέρω ποιναί διπλασιάζονται.

Αι άνω παραβάσεις διώκονται και εξ επαγγέλματος, δικαζόμεναι υπό του Πλημμελειοδικείου του τόπου

εργασίας. Αναστολή ή μετατροπή ποινής, ως και ανακοπή και έφεσις δεν επιτρέπονται εν προκειμένω.

Οσάκις επί των τοιούτων παραβάσεων υπάρχει μήνυσις του αρμοδίου Επιθεωρητού ή Επόπτου Εργασίας, ο

Εισαγγελεύς υποχρεούται εις εισαγωγήν της υποθέσεως εις το Πλημμελειοδικείον ανυπερθέτως κατά την

πρώτην δικάσιμον αυτού μεθ' ημέρας δέκα από της υποβολής της μηνύσεως, εν αναβολή δε τυχόν υπό

Πλημμελειοδικείου την πρώτην δικάσιμον μεθ' ημέρας 20 από της δημοσιεύσεως της αναβλητικής

αποφάσεως.

 

 

Το άρθρο 3 μπαίνει όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 εδ. β' του Ν. 2943/1922 (Φ.Ε.Κ. Α' της 8 Αυγ. 1922).Οι παραπάνω ποινές, με το άρθρο 26 του Νόμου 1346/83, ΦΕΚ 46/Α'/14-4-83, εξομοιώνονται με τις του άρθρου 458 Π.Κ. Τέλος, ισχύουν οι

ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2224/94).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.