Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του νόμου  αυτού  εφαρμόζονται  στο  προσωπικό  που απασχολείται   με   σχέση   εργασίας   σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  ή εκμεταλλεύσεις  του  ιδιωτικού  τομέα  καθώς  και  του  Δημοσίου  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και  των  Νομικών  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  που ασκούνται  σύμφωνα  με  τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας. Ως σχέση εργασίας νοείται εκείνη που δημιουργείται από την πραγματική απασχόληση  του εργαζόμενου  ανεξάρτητα  από  το κύρος της σύμβασης εργασίας.

2. Οι  διατάξεις  του  νόμου  αυτού  δεν  εφαρμόζονται:  α) στους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας που συνδέεται με την εκτέλεση ορισμένου έργου ή συγκεκριμένων εργασιών αυτού εκτός  αν οι απολύσεις γίνουν  πριν  από  τη  λήξη  της  σύμβασης εργασίας ή την αποπεράτωση του έργου ή συγκεκριμένων εργασιών αυτού β) στο  προσωπικό  του  Δημοσίου  των  οργανισμών  τοπικής  αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  (γ) στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατόπιν πρωτόδικης δικαστικής απόφασης)  δ) (ε) στα πληρώματα των πλοίων.

3. Για τους εργαζομένους που απολύονται από εργοληπτικές επιχειρήσεις λόγω διακοπής ή αναστολής των εργασιών από αιτίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στον κύριο του έργου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ορίζονται από τα άρθρα 3, 4 και 5 παρ. 1 και 2 του παρόντος νόμου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.