Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ - ...

ΤΙΤΛΟΣ Ι - ...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Αρχή ίσης μεταχείριση...

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞ...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ...

Άρθρο 5 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 6 - Έκταση της απαγόρε...

Άρθρο 7 - Περιπτώσεις διακρί...

Άρθρο 8 - Εφαρμογή ως προς το...

Άρθρο 9 - Αναδρομική εφαρμογ...

Άρθρο 10 - Μεταβλητή ηλικία σ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧ...

Άρθρο 11 - Πρόσβαση στην απασ...

Άρθρο 12 - Συνθήκες και όροι α...

Άρθρο 13 - Επαγγελματικός προ...

Άρθρο 14 - Λύση της σχέσεως ερ...

Άρθρο 15 - Συμμετοχή σε σωματ...

Άρθρο 16 - Επιστροφή στην εργ...

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ...

Άρθρο 17 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 18 - Διάκριση λόγω γονικής άδει...

Άρθρο 19 - Θετικά μέτρα...

Άρθρο 20 - Προστασία μητρότητας, πατρ...

Άρθρο 21 - Δικαιούχοι επιδόματος γάμο...

Άρθρο 22 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 23 - Αστικές, διοικητικές και πο...

Άρθρο 24 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 25 - Φορέας παρακολούθησης και ...

Άρθρο 26 - Υποχρέωση πληροφόρησης και...

Άρθρο 27 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων το...

Άρθρο 28 - Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας ...

Άρθρο 29 - Κοινωνικός διάλογος...

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 31 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυσ...

Άρθρο 32 - Εξωιδρυματικό επίδομα...

Άρθρο 33 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν.3754/2009...

Άρθρο 34 - Τροποποίηση άρθρου 45 του ν.3...

Άρθρο 35 - Πρόστιμο για κάπνισμα σε αυ...

Άρθρο 36 - Αντικατάσταση της παρ. 23 κα...

Άρθρο 37 - Θέματα «Σχολής Επαγγελματι...

Άρθρο 38 - Έναρξη ισχύος...

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -

Άρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη
νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών επιχειρήσεων που
έχουν ισχύ νόμου ή κανονιστικής πράξης, καθώς και διατάξεις που ρυθμίζουν την άσκηση
ελευθέριου επαγγέλματος ή ανεξάρτητης δραστηριότητας, εφόσον αντίκεινται στις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται, επίσης, όροι συλλογικών
συμβάσεων εργασίας ή άλλων συλλογικών συμφωνιών, διαιτητικών αποφάσεων του ν.
1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), εσωτερικών κανονισμών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων
συμβατικής ισχύος, καθώς και ατομικών συμβάσεων εργασίας, εφόσον αντίκεινται στις
διατάξεις του παρόντος.

3. Ο ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 A΄) καταργείται, εξαιρουμένων των διατάξεων της παραγράφου
7 του άρθρου 13 και των άρθρων 21 και 23.
4. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4, του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1414/ 1984 (ΦΕΚ 10 Α΄).
5. Τα προεδρικά διατάγματα 87/2002 (ΦΕΚ 66 Α΄) και 105/2003 (ΦΕΚ 96 Α΄) καταργούνται

Άρθρο 31 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους

1. Στους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού συνταξιούχους του
Δημοσίου, στους συνταξιούχους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που διέπονται
από ανάλογο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, στους
συνταξιούχους του NAT και των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και σε όσους εκ των ανωτέρω
φορέων το δικαίωμα λήψης σύνταξης ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου
αυτού, καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους εκατό (100,00) έως τριακόσια
(300,00) ευρώ, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και
Β) Να πληρούν τα παρακάτω όρια ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος, τα
οποία προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 και
αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2008, από το ύψος των οποίων διαμορφώνεται και το
ποσό της ενίσχυσης σε:
α) 300,00 ευρώ για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 7.000,00 ευρώ και
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 12.000,00 ευρώ,
β) 200,00 ευρώ για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα 7.000,01 − 8.500,00 ευρώ και
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι 14.500,00 ευρώ,
γ) 100,00 ευρώ για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα 8.500,01 − 10.500 ευρώ και
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι 16.500,00 ευρώ.
2. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται ανωτέρω εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώματος
λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, εφόσον οι
τελευταίοι:
α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου ή
β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή, αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή

γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 67%.
3. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΚΑΣ ή
οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
4. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση από μία μόνο πηγή. Για την
καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους αρμόδιοι είναι οι
ασφαλιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, που καταβάλλουν την κύρια
σύνταξη.
Σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων από διαφορετικούς φορείς αρμόδιος φορέας για την
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι εκείνος που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό
σύνταξης. Αν την εκ μεταβιβάσεως σύνταξη δικαιούνται περισσότεροι του ενός δικαιούχοι,
το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επιμερίζεται αντιστοίχως στα συνδικαιούχα
πρόσωπα. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια δεν πληρούνται από
όλους τους συνδικαιούχους της εκ μεταβιβάσεως σύνταξης, η οικονομική ενίσχυση
καταβάλλεται σε εκείνους που τα πληρούν και σε ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό
σύνταξης που ο καθένας δικαιούται (ή ολόκληρη στο δικαιοδόχο μέλος που πληροί τα
κριτήρια αυτά).
5. Η ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μαζί με τη σύνταξη του μηνός
Ιανουαρίου 2011.
6. Οι φορείς που καταβάλλουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχορηγούνται για το
σκοπό αυτόν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 32 - Εξωιδρυματικό επίδομα

Ειδικά για το εξωιδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών
οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και του NAT, καθώς και για το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, με το οποίο
προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών συνταξιούχων των Οργανισμών αυτών σύμφωνα με το ν.
612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), ως δώρο εορτών Χριστουγέννων χορηγείται ολόκληρο το ποσό του
μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή του εξωιδρυματικού
επιδόματος, ενώ ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία
καταβαλλόμενου επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή του εξωιδρυματικού επιδόματος
αντίστοιχα.
Τα επιδόματα της παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) και τα δώρα του
παρόντος άρθρου δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις,
συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων της παραγράφου 10 και των δώρων του παρόντος
άρθρου, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα, τα δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500,00) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων της παρ. 10 του άρθρου
τρίτου του ν. 3845/2010 και την καταβολή των δώρων του παρόντος άρθρου, οι
καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, το σύνολο του ποσού που
αντιστοιχεί στα επιδόματα της παραγράφου 10 και τα δώρα του άρθρου αυτού
καταβάλλονται μέχρι του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. Ειδικά για
τους συνταξιούχους του Δημοσίου που λαμβάνουν με τη σύνταξή τους το επίδομα
ανικανότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) τα
ποσά της παρ. 1 του άρθρου Μόνου του ν . 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄) προσαυξάνονται, το μεν
δώρο Χριστουγέννων με ολόκληρο το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ανικανότητας, το
δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας με το ήμισυ του ποσού αυτού, κατά περίπτωση.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 10−15 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010,
καθώς και των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010, κατά περίπτωση.

Άρθρο 33 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν.3754/2009 (κρίσεις Ιατρών ΕΣΥ)

1. Η περίπτωση Θα 4 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Δύο Επιμελητές Α΄ ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στο ίδιο Νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας με την κρινόμενη θέση και έχουν την ίδια ή συναφή με την κρινόμενη θέση
ειδικότητα. Οι Επιμελητές αυτοί επιλέγονται με κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό
κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί το νοσοκομείο και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
Εξέλιξή τους σε ανώτερο βαθμό δεν επηρεάζει την επιλογή τους.
Σε περίπτωση που ιατρός Επιμελητής Α΄ που κληρώθηκε, παραιτηθεί από τον ορισμό του
ως μέλος του Συμβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τότε με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου
ορίζεται ως μέλος του Συμβουλίου Διευθυντής του οικείου τμήματος, ο οποίος εκτελεί χρέη
εισηγητή. Εάν και οι δύο Επιμελητές Α΄ που κληρώθηκαν, παραιτηθούν από τον ορισμό τους
ως μέλη του Συμβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τότε με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου
ορίζεται ως μέλος του Συμβουλίου Διευθυντής του οικείου τμήματος, ο οποίος εκτελεί,
μόνον αυτός, χρέη εισηγητή και ένα άλλο μέλος από τον ανωτέρω σχετικό κατάλογο
Επιμελητών Α’, που τηρείται στο νοσοκομείο.
Σε όσα νοσοκομεία δεν υπάρχει ικανός αριθμός ιατρών Επιμελητών Α΄, ο ορισμός των
μελών του Συμβουλίου θα γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. από σχετικό
κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η Υ.ΠΕ. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
Ο εισηγητής ή οι εισηγητές, κατά περίπτωση υποχρεούνται να καταθέτουν τις εισηγήσεις
τους εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας της προκήρυξης.
Ενστάσεις επί των εισηγήσεων υποβάλλονται από τους υποψηφίους εντός δέκα (10)
ημερών από την κατάθεση των εισηγήσεων. Οι εισηγητές εισηγούνται επί των ενστάσεων
εντός δέκα (10) ημερών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει σε διάστημα δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εισήγησης. Έδρα του Συμβουλίου είναι το
Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση. Οι επιλεγέντες κριτές μπορούν να παραιτηθούν μόνογια σπουδαίο λόγο και υποχρεούνται μέχρι την αντικατάστασή τους να ασκούν τα
καθήκοντά τους, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Τα Συμβούλια προσλήψεων − κρίσεων συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΕ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω Συμβουλίων, η
διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των
κρινομένων.
Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των Συμβουλίων
κρίσης, ισχύουν οι σχετικές υπ’ αριθ. 39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β΄) και 2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β΄)
υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των νόμων 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)
και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντίστοιχα.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Θβ 4, του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43
Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο ιατρός Διευθυντής που κληρώθηκε, παραιτηθεί από τον ορισμό του ως
μέλος του Συμβουλίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τότε με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.
ορίζεται χωρίς κλήρωση μέλος του Συμβουλίου από το σχετικό κατάλογο που συντάσσει και
διατηρεί η Υ.ΠΕ. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.»
3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Θδ 4 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43
Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο ιατρός που κληρώθηκε παραιτηθεί από τον ορισμό του ως μέλος του
Συμβουλίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης, τότε με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. ορίζεται χωρίς
κλήρωση μέλος του Συμβουλίου από το σχετικό κατάλογο που συντάσσει και διατηρεί η
Υ.ΠΕ. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης Θ β3 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Στο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών των πανεπιστημιακών κλινικών, μονάδων και
εργαστηρίων συμμετέχει ο Συντονιστής Διευθυντής ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου
τμήματος.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης Θ δ3 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Στο Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών των πανεπιστημιακών κλινικών,
μονάδων και εργαστηρίων συμμετέχει ο Συντονιστής Διευθυντής ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. του
οικείου τμήματος.»
6. Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί και οι δύο εισηγήσεις στη γραμματεία του
Συμβουλίου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, η θητεία των εισηγητών αυτών
παρατείνεται έως την ολοκλήρωση της κρίσης της συγκεκριμένης θέσης.

Άρθρο 34 - Τροποποίηση άρθρου 45 του ν.3205/2003 (Εφημερίες νοσοκομείων)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, για την πραγματοποίηση
εφημεριών, κατατάσσονται σε τρεις (3) ζώνες ανάλογα με την έδρα τους, ως εξής:
α. Ζώνη Α΄
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της
Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των
πανεπιστημιακών, καθώς και τα κέντρα υγείας που ως οργανικές μονάδες υπάγονται σε
αυτά.
β. Ζώνη Β΄
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπολοίπων νομών
ή πόλεων, της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας, καθώς και τα κέντρα υγείας που ως
οργανικές μονάδες υπάγονται σε αυτά με την επιφύλαξη αυτών που ανήκουν στη Γ΄ Ζώνη.
γ. Ζώνη Γ΄
Στη ζώνη αυτή ανήκουν το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και τα Γενικά Νοσοκομεία − Κέντρα
Υγείας Λήμνου, Γουμένισσας, Ικαρίας, Καλαβρύτων, Καλύμνου, Καρύστου, Κυθήρων, Κύμης,
Κω, Λέρου, Μολάων, Σητείας, Φιλιατών, Ιθάκης, Νάξου, τα Κέντρα Υγείας που υπάγονται σε
αυτά, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με τα παραρτήματά του.»

Άρθρο 35 - Πρόστιμο για κάπνισμα σε αυτοκίνητο με επιβάτη ανήλικο

Στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3780/2008, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 του ν.
3868/2010, προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής:
«η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν
ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον
επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο
ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον
στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος
οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι
ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της
παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα
αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των
εσόδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄).»

Άρθρο 36 - Αντικατάσταση της παρ. 23 και κατάργηση της παρ. 24 του άρθρου 11 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄)

1. Η παρ. 23 του άρθρου 11 (Κοινές διατάξεις) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ.
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«23. Α. Οι πόροι της Εταιρείας «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική –Πληροφορική
Α.Ε.», προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ., από την
εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και κάθε άλλη
νόμιμη πηγή. Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση κάθε
οικονομικής παροχής που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας
οφείλεται από τον Οργανισμό προς αυτήν.
Οι ως άνω επιχορηγήσεις, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις, μειώνουν το κόστος των
προγραμμάτων ή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία μπορεί να έχει πόρους και από τυχόν παροχή υπηρεσιών, εφόσον συνάδει προς
τους σκοπούς της.
Β. Οι πόροι της εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» προέρχονται: α) από τον
Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένα από τακτικούς πόρους που εγγράφονται
κάθε έτος υπέρ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ειδικά για την
εταιρεία αυτή, β) από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών
Οργανισμών, γ) από παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτό συνάδει προς τους καταστατικούς
σκοπούς της εταιρείας, δ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.»
2. Η παρ. 24 του άρθρου 11 (Κοινές διατάξεις) του ν. 2956/2001 καταργείται

Άρθρο 37 - Θέματα «Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες»

1. Από την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 (Εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση
Α.Ε.») του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄), όπως
αυτή είχε τροποποιηθεί με τη νεότερη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 7 του ν. 3667/2008
«Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄), διαγράφεται η
φράση «και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες».
2. Από την παρ. 3 του άρθρου 9 (Εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.») του ν.
2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄), διαγράφεται η
φράση «και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του
Ο.Α.Ε.Δ.».
3. Η αρμοδιότητα λειτουργίας της «Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με ειδικές
Ανάγκες» που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 109816/12.7.1990 απόφαση της Διοικητού του
Ο.Α.Ε.Δ. «Ίδρυση Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες στην
Αθήνα», υπάγεται στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Άρθρο 38 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.