Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ - ...

ΤΙΤΛΟΣ Ι - ...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Αρχή ίσης μεταχείριση...

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞ...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ...

Άρθρο 5 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 6 - Έκταση της απαγόρε...

Άρθρο 7 - Περιπτώσεις διακρί...

Άρθρο 8 - Εφαρμογή ως προς το...

Άρθρο 9 - Αναδρομική εφαρμογ...

Άρθρο 10 - Μεταβλητή ηλικία σ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧ...

Άρθρο 11 - Πρόσβαση στην απασ...

Άρθρο 12 - Συνθήκες και όροι α...

Άρθρο 13 - Επαγγελματικός προ...

Άρθρο 14 - Λύση της σχέσεως ερ...

Άρθρο 15 - Συμμετοχή σε σωματ...

Άρθρο 16 - Επιστροφή στην εργ...

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ...

Άρθρο 17 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 18 - Διάκριση λόγω γονικής άδει...

Άρθρο 19 - Θετικά μέτρα...

Άρθρο 20 - Προστασία μητρότητας, πατρ...

Άρθρο 21 - Δικαιούχοι επιδόματος γάμο...

Άρθρο 22 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 23 - Αστικές, διοικητικές και πο...

Άρθρο 24 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 25 - Φορέας παρακολούθησης και ...

Άρθρο 26 - Υποχρέωση πληροφόρησης και...

Άρθρο 27 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων το...

Άρθρο 28 - Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας ...

Άρθρο 29 - Κοινωνικός διάλογος...

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 31 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυσ...

Άρθρο 32 - Εξωιδρυματικό επίδομα...

Άρθρο 33 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν.3754/2009...

Άρθρο 34 - Τροποποίηση άρθρου 45 του ν.3...

Άρθρο 35 - Πρόστιμο για κάπνισμα σε αυ...

Άρθρο 36 - Αντικατάσταση της παρ. 23 κα...

Άρθρο 37 - Θέματα «Σχολής Επαγγελματι...

Άρθρο 38 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη
νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών επιχειρήσεων που
έχουν ισχύ νόμου ή κανονιστικής πράξης, καθώς και διατάξεις που ρυθμίζουν την άσκηση
ελευθέριου επαγγέλματος ή ανεξάρτητης δραστηριότητας, εφόσον αντίκεινται στις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται, επίσης, όροι συλλογικών
συμβάσεων εργασίας ή άλλων συλλογικών συμφωνιών, διαιτητικών αποφάσεων του ν.
1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), εσωτερικών κανονισμών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων
συμβατικής ισχύος, καθώς και ατομικών συμβάσεων εργασίας, εφόσον αντίκεινται στις
διατάξεις του παρόντος.

3. Ο ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 A΄) καταργείται, εξαιρουμένων των διατάξεων της παραγράφου
7 του άρθρου 13 και των άρθρων 21 και 23.
4. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4, του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1414/ 1984 (ΦΕΚ 10 Α΄).
5. Τα προεδρικά διατάγματα 87/2002 (ΦΕΚ 66 Α΄) και 105/2003 (ΦΕΚ 96 Α΄) καταργούνται
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.