Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Όργανα εποπτείας

Την εφαρμογήν του νόμου τούτου εποπτεύουσι «το σώμα επιθεωρήσεως εργασίας», οι υγειονομικοί ιατροί,

ή αι ειδικαί αρχαί, αίτινες ήθελον ορισθή δι' ειδικού νόμου, πάσα δε παράβασις καταδιώκεται επί τη μηνύσει

παντός ιδιώτου και πάσης εργατικής ενώσεως και αυτεπαγγέλτως.

«Αι ειδικαί αρχαί αι επιφορτισμέναι την εφαρμογήν και εκτέλεσιν των απαγορευτικών διατάξεων του νόμου

τούτου, δικαιούνται, όταν κρίνωσι τούτο αναγκαίον, να προβαίνωσιν εις εξέτασιν της υγείας του εργαζομένου

προσωπικού των εν τω άρθρω 1 επιχειρήσεων και εργασιών και να λαμβάνωσιν τα αναγκαία μέτρα προς

προφύλαξιν από μολυσματικών και άλλων νόσων. Η ιατρική εξέτασις των εργαζομένων ανατίθεται παρά του

προϊσταμένου Επιθεωρήσεως Εργασίας, τη εγκρίσει του Υπουργού, εις ειδικούς ιατρούς. Εις τον

προϋπολογισμόν του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας αναγράφεται κατ' έτος πίστωσις εκ δρχ. δώδεκα

χιλιάδων προς αμοιβήν των ιατρών ήτις κανονίζεται δια Β. Διατάγματος»

Η δεύτερη παράγραφος μπαίνει όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 εδαφ. β' του Ν. 2943/1922 (Φ.Ε.Κ. Α' της 8 Αυγ., 1922).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.