Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ - ...

ΤΙΤΛΟΣ Ι - ...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Αρχή ίσης μεταχείριση...

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞ...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ...

Άρθρο 5 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 6 - Έκταση της απαγόρε...

Άρθρο 7 - Περιπτώσεις διακρί...

Άρθρο 8 - Εφαρμογή ως προς το...

Άρθρο 9 - Αναδρομική εφαρμογ...

Άρθρο 10 - Μεταβλητή ηλικία σ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧ...

Άρθρο 11 - Πρόσβαση στην απασ...

Άρθρο 12 - Συνθήκες και όροι α...

Άρθρο 13 - Επαγγελματικός προ...

Άρθρο 14 - Λύση της σχέσεως ερ...

Άρθρο 15 - Συμμετοχή σε σωματ...

Άρθρο 16 - Επιστροφή στην εργ...

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ...

Άρθρο 17 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 18 - Διάκριση λόγω γονικής άδει...

Άρθρο 19 - Θετικά μέτρα...

Άρθρο 20 - Προστασία μητρότητας, πατρ...

Άρθρο 21 - Δικαιούχοι επιδόματος γάμο...

Άρθρο 22 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 23 - Αστικές, διοικητικές και πο...

Άρθρο 24 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 25 - Φορέας παρακολούθησης και ...

Άρθρο 26 - Υποχρέωση πληροφόρησης και...

Άρθρο 27 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων το...

Άρθρο 28 - Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας ...

Άρθρο 29 - Κοινωνικός διάλογος...

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 31 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυσ...

Άρθρο 32 - Εξωιδρυματικό επίδομα...

Άρθρο 33 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν.3754/2009...

Άρθρο 34 - Τροποποίηση άρθρου 45 του ν.3...

Άρθρο 35 - Πρόστιμο για κάπνισμα σε αυ...

Άρθρο 36 - Αντικατάσταση της παρ. 23 κα...

Άρθρο 37 - Θέματα «Σχολής Επαγγελματι...

Άρθρο 38 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 31 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους

1. Στους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού συνταξιούχους του
Δημοσίου, στους συνταξιούχους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που διέπονται
από ανάλογο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, στους
συνταξιούχους του NAT και των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και σε όσους εκ των ανωτέρω
φορέων το δικαίωμα λήψης σύνταξης ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου
αυτού, καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους εκατό (100,00) έως τριακόσια
(300,00) ευρώ, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και
Β) Να πληρούν τα παρακάτω όρια ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος, τα
οποία προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 και
αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2008, από το ύψος των οποίων διαμορφώνεται και το
ποσό της ενίσχυσης σε:
α) 300,00 ευρώ για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 7.000,00 ευρώ και
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 12.000,00 ευρώ,
β) 200,00 ευρώ για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα 7.000,01 − 8.500,00 ευρώ και
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι 14.500,00 ευρώ,
γ) 100,00 ευρώ για όσους έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα 8.500,01 − 10.500 ευρώ και
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι 16.500,00 ευρώ.
2. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται ανωτέρω εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώματος
λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, εφόσον οι
τελευταίοι:
α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου ή
β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή, αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή

γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 67%.
3. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΚΑΣ ή
οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
4. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση από μία μόνο πηγή. Για την
καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους αρμόδιοι είναι οι
ασφαλιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, που καταβάλλουν την κύρια
σύνταξη.
Σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων από διαφορετικούς φορείς αρμόδιος φορέας για την
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι εκείνος που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό
σύνταξης. Αν την εκ μεταβιβάσεως σύνταξη δικαιούνται περισσότεροι του ενός δικαιούχοι,
το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επιμερίζεται αντιστοίχως στα συνδικαιούχα
πρόσωπα. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια δεν πληρούνται από
όλους τους συνδικαιούχους της εκ μεταβιβάσεως σύνταξης, η οικονομική ενίσχυση
καταβάλλεται σε εκείνους που τα πληρούν και σε ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό
σύνταξης που ο καθένας δικαιούται (ή ολόκληρη στο δικαιοδόχο μέλος που πληροί τα
κριτήρια αυτά).
5. Η ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μαζί με τη σύνταξη του μηνός
Ιανουαρίου 2011.
6. Οι φορείς που καταβάλλουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχορηγούνται για το
σκοπό αυτόν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.