Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Κατάθεση προστίμων

Τα κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου επιβαλλόμενα πρόστιμα κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της

Ελλάδος εις έντοκον λογαριασμόν, υπό τον τίτλον «Ταμείον προνοίας υπέρ των εργατών». Ιδιαίτερος νόμος

θέλει κανονίσει τα της διαθέσεως του κεφαλαίου τούτου.

Τα ανωτέρω πρόστιμα περιέρχονται σύμφωνα με το Ν. 5204/1931 στην Εργατική Εστία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.