Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ - ...

ΤΙΤΛΟΣ Ι - ...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Αρχή ίσης μεταχείριση...

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞ...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ...

Άρθρο 5 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 6 - Έκταση της απαγόρε...

Άρθρο 7 - Περιπτώσεις διακρί...

Άρθρο 8 - Εφαρμογή ως προς το...

Άρθρο 9 - Αναδρομική εφαρμογ...

Άρθρο 10 - Μεταβλητή ηλικία σ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧ...

Άρθρο 11 - Πρόσβαση στην απασ...

Άρθρο 12 - Συνθήκες και όροι α...

Άρθρο 13 - Επαγγελματικός προ...

Άρθρο 14 - Λύση της σχέσεως ερ...

Άρθρο 15 - Συμμετοχή σε σωματ...

Άρθρο 16 - Επιστροφή στην εργ...

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ...

Άρθρο 17 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 18 - Διάκριση λόγω γονικής άδει...

Άρθρο 19 - Θετικά μέτρα...

Άρθρο 20 - Προστασία μητρότητας, πατρ...

Άρθρο 21 - Δικαιούχοι επιδόματος γάμο...

Άρθρο 22 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 23 - Αστικές, διοικητικές και πο...

Άρθρο 24 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 25 - Φορέας παρακολούθησης και ...

Άρθρο 26 - Υποχρέωση πληροφόρησης και...

Άρθρο 27 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων το...

Άρθρο 28 - Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας ...

Άρθρο 29 - Κοινωνικός διάλογος...

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 31 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυσ...

Άρθρο 32 - Εξωιδρυματικό επίδομα...

Άρθρο 33 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν.3754/2009...

Άρθρο 34 - Τροποποίηση άρθρου 45 του ν.3...

Άρθρο 35 - Πρόστιμο για κάπνισμα σε αυ...

Άρθρο 36 - Αντικατάσταση της παρ. 23 κα...

Άρθρο 37 - Θέματα «Σχολής Επαγγελματι...

Άρθρο 38 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 33 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν.3754/2009 (κρίσεις Ιατρών ΕΣΥ)

1. Η περίπτωση Θα 4 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Δύο Επιμελητές Α΄ ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στο ίδιο Νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας με την κρινόμενη θέση και έχουν την ίδια ή συναφή με την κρινόμενη θέση
ειδικότητα. Οι Επιμελητές αυτοί επιλέγονται με κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό
κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί το νοσοκομείο και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
Εξέλιξή τους σε ανώτερο βαθμό δεν επηρεάζει την επιλογή τους.
Σε περίπτωση που ιατρός Επιμελητής Α΄ που κληρώθηκε, παραιτηθεί από τον ορισμό του
ως μέλος του Συμβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τότε με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου
ορίζεται ως μέλος του Συμβουλίου Διευθυντής του οικείου τμήματος, ο οποίος εκτελεί χρέη
εισηγητή. Εάν και οι δύο Επιμελητές Α΄ που κληρώθηκαν, παραιτηθούν από τον ορισμό τους
ως μέλη του Συμβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τότε με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου
ορίζεται ως μέλος του Συμβουλίου Διευθυντής του οικείου τμήματος, ο οποίος εκτελεί,
μόνον αυτός, χρέη εισηγητή και ένα άλλο μέλος από τον ανωτέρω σχετικό κατάλογο
Επιμελητών Α’, που τηρείται στο νοσοκομείο.
Σε όσα νοσοκομεία δεν υπάρχει ικανός αριθμός ιατρών Επιμελητών Α΄, ο ορισμός των
μελών του Συμβουλίου θα γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. από σχετικό
κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η Υ.ΠΕ. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
Ο εισηγητής ή οι εισηγητές, κατά περίπτωση υποχρεούνται να καταθέτουν τις εισηγήσεις
τους εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας της προκήρυξης.
Ενστάσεις επί των εισηγήσεων υποβάλλονται από τους υποψηφίους εντός δέκα (10)
ημερών από την κατάθεση των εισηγήσεων. Οι εισηγητές εισηγούνται επί των ενστάσεων
εντός δέκα (10) ημερών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει σε διάστημα δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εισήγησης. Έδρα του Συμβουλίου είναι το
Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση. Οι επιλεγέντες κριτές μπορούν να παραιτηθούν μόνογια σπουδαίο λόγο και υποχρεούνται μέχρι την αντικατάστασή τους να ασκούν τα
καθήκοντά τους, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Τα Συμβούλια προσλήψεων − κρίσεων συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΕ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω Συμβουλίων, η
διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των
κρινομένων.
Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των Συμβουλίων
κρίσης, ισχύουν οι σχετικές υπ’ αριθ. 39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β΄) και 2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β΄)
υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των νόμων 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)
και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντίστοιχα.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Θβ 4, του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43
Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο ιατρός Διευθυντής που κληρώθηκε, παραιτηθεί από τον ορισμό του ως
μέλος του Συμβουλίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τότε με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.
ορίζεται χωρίς κλήρωση μέλος του Συμβουλίου από το σχετικό κατάλογο που συντάσσει και
διατηρεί η Υ.ΠΕ. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.»
3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Θδ 4 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43
Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο ιατρός που κληρώθηκε παραιτηθεί από τον ορισμό του ως μέλος του
Συμβουλίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης, τότε με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. ορίζεται χωρίς
κλήρωση μέλος του Συμβουλίου από το σχετικό κατάλογο που συντάσσει και διατηρεί η
Υ.ΠΕ. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης Θ β3 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Στο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών των πανεπιστημιακών κλινικών, μονάδων και
εργαστηρίων συμμετέχει ο Συντονιστής Διευθυντής ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου
τμήματος.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης Θ δ3 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Στο Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών των πανεπιστημιακών κλινικών,
μονάδων και εργαστηρίων συμμετέχει ο Συντονιστής Διευθυντής ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. του
οικείου τμήματος.»
6. Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί και οι δύο εισηγήσεις στη γραμματεία του
Συμβουλίου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, η θητεία των εισηγητών αυτών
παρατείνεται έως την ολοκλήρωση της κρίσης της συγκεκριμένης θέσης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.