Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Εκτέλεση νόμου

Δια Β. Διαταγμάτων και ειδικών κανονισμών, συντασσομένων μετά γνωμοδότησιν του Ιατροσυνεδρίου υπό

του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και κυρουμένων υπό του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας,

κανονισθήσονται τα της εκτελέσεως του νόμου τούτου.

 

Με το άρθρο 10 του Νόμου 6142/1934 οι παραβάσεις του ανωτέρω νόμου υπήχθησαν στη διαδικασία του Ν.Δ. της

22-11-1923 "περί αμέσου επιδικάσεως πλημμελημάτων τινών επ΄ αυτοφόρω".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.