Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Ασφάλιση των επαγγελματικά καταρτιζομένων από ΟΑΕΔ

1. Αι από 1ης Σεπτεμβρίου 1969 ημέραι εκπαιδεύσεως των μερίμνη του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) επαγγελματικώς καταρτιζομένων, κατ' εφαρμογήν προγραμμάτων ταχυρρύθμου
εκπαιδεύσεως, λογίζονται ως ημέραι εργασίας εν τη ασφαλίσει:
α) του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) δι' όλους τους κλάδους αυτού,
β) του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και
γ) του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
Δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, ως εργοδότης θεωρείται ο Ο.Α.Ε.Δ., υπέχων απάσας τας εκ της
τοιαύτης ιδιότητος υποχρεώσεις και βαρυνόμενος εξ ολοκλήρου με τας αναλογούσας εισφοράς εργοδότου και
ησφαλισμένων από της αυτής ως άνω χρονολογίας υπολογιζομένας.
2. Αι κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις εισφοραί υπέρ των εν τη προηγουμένη παραγράφω Οργανισμών,
υπολογίζονται επί του ημίσεος του τεκμαρτού ημερομισθίου της μισθολογικής κλάσεως, εις ην αντιστοιχεί το
καταβαλλόμενον εκάστοτε υπό του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικόν επίδομα.
3. Οι περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθρου εκπαιδευόμενοι δικαιούνται κατά τον χρόνον της εκπαιδεύσεώς
των, των υπό της Εργατικής Εστίας παρεχομένων εις τους εργαζομένους ευεργετημάτων άνευ οιασδήποτε
επιβαρύνσεως τούτων και του Ο.Α.Ε.Δ.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.