Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Ατυχήματα κατά διάρκεια καταρτίσεως

Ατυχήματα επερχόμενα κατά τον χρόνον της, κατ' εφαρμογήν προγραμμάτων, προγραμμάτων ταχυρρύθμου
εκπαιδεύσεως επαγγελματικώς καταρτιζομένων και προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως εργαζομένων, πρακτικής
εξασκήσεως ή εξετάσεως προς προαγωγήν ή αποφοίτησιν τούτων, και εξ αφορμής ταύτης εις τους χώρους των
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ. ή εις ετέρους τοιούτους χρησιμοποιουμένους τη επιλογή
τούτου, λογίζονται ως εργατικά ατυχήματα κατά την έννοιαν του άρθρου 1 του Β.Δ. της 24/7/25.8.1920 "περί
κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων
εργατών ή υπαλλήλων" του Ο.Α.Ε.Δ. υπέχοντος τας κατά νόμον υποχρεώσεις εργοδότου διά την εφαρμογήν των
οικείων διατάξεων περί αναγγελίας κλπ. του ατυχήματος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.