Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Προσόντα εκπαιδευμένων-διάρκεια φοίτησης

Τα προσόντα των εκπαιδευομένων, η διάρκεια φοιτήσεως τούτων και αι ώραι διδασκαλίας εις τα Κέντρα και τας
Σχολάς Μαθητείας και Ταχυρρύθμου Εκπαιδεύσεως Ενηλίκων και Μετεκπαιδεύσεως Εργαζομένων του Ο.Α.Ε.Δ.
καθορίζονται, κατά ειδικότητας, δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδιδομένων κατόπιν
προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.