Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Εφαρμογή στο προσωπικό εστιατοριων, ζυθεστιατορίων, αναψυκτηρίων κλπ.

Αι διατάξεις των υπ' αριθ. 8900/46 και 18310/46 αποφάσεων ημών ως ηρμηνεύθησαν υπό της υπ' αριθ.
25825/51 ομοίας έχουσιν εφαρμογήν επί του πάσης φύσεως προσωπικού των εστιατορίων,
ζυθεστιατορίων, αναψυκτηρίων και των Κέντρων διασκεδάσεως και Κοσμικών Ταβερνών ως και
κινηματοργραφικών επιχειρήσεων εν γένει μόνον από της δημοσιεύσεως δια της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως της παρούσης.
Καταβληθέντα τυχόν, κατά προηγουμένην εφαρμογήν των ως άνω αποφάσεων ποσά εις τους εις ους
αφορά η παρούσα μισθωτούς θεωρούνται ότι καλώς κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται.
Εν Αθήναις τη 26 Οκτωβρίου 1951.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.