Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΑΥΟικΕργ 21091/2990/1946

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Εκτός έδρας εργασία...

Άρθρο 1 - Εκτός έδρας εργασία

Οπως εις το εκτός έδρας αποστελλόμενον προσκαίρως δι' εργασίαν υπαλληλικόν, υπηρετικόν και
εργατοτεχνικόν προσωπικόν πασών εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, πλην εκείνων περί ων
προβλέπουσι ειδικαί διατάξεις καταβάλλεται πλην των οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετος
αποζημίωσις, δι' εκάστην εκτός έδρας διανυκτέρευσιν, ίση προς το εκάστοτε νόμιμον ημερομίσθιον ή
προς το 1/25 του εκάστοτε νομίμου μηνιαίου μισθού προκειμένου περί μισθωτών αμειβομένων επί
μηνιαίω μισθώ.
Εν η περιπτώσει εις τον εκτός έδρας αποστελλόμενον μισθωτόν παρέχονται υπό του εργοδότου εν τω
ω αποστέλλεται τόπω εργασίας τροφή και κατοικία καταβάλλεται αυτώ το 1/4 μόνον της ανωτέρω
αποζημιώσεως.
Εν η περιπτώσει παρέχεται μόνον τροφή, καταβάλλεται το 1/2 αυτής και εάν παρέχεται μόνον κατοικία
καταβάλλονται τα 4/5 αυτής.
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1 Αυγ. 1946 και καθ' άπασαν την Χώραν.
Εν Αθήναις τη 3 Αυγούστου 1946
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.