Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 23 - Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους

Κάθε εταιρεία προσωρινής απασχόλησης υποχρεούται, προκειμένου να λάβει άδεια
λειτουργίας, να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές Τραπέζης ως οικονομική εγγύηση, την
πρώτη για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της,
και τη δεύτερη για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Η πρώτη εγγυητική επιστολή κατατίθεται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και η δεύτερη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατάπτωση της πρώτης
εγγυητικής επιστολής γίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και της δεύτερης με πράξη του Διοικητή του Ι.Κ.Α.. Το ύψος των εγγυητικών
επιστολών αναπροσαρμόζεται κάθε διετία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάλογα με τον αριθμό των προσωρινά απασχολούμενων που η
εταιρία έχει συμβληθεί και οι εταιρίες οφείλουν να καταθέσουν τις αντίστοιχες σχετικές
συμπληρωματικές εγγυητικές επιστολές εντός τριμήνου. Άλλως ανακαλείται η άδειά τους με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη της
Επιτροπής Ελέγχου Προσωρινής Απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το ύψος κάθε εγγυητικής επιστολής, οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάπτωσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την
εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.