Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 25 - Κυρώσεις

Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου
επιβάλλεται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από δύο
χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι (2.936) ΕΥΡΩ ή ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα δύο
δραχμές (1.000.442 δρχ.) μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα (29.360) Ευρώ ή δέκα
εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δραχμές (10.000.420 δρχ.), ανάλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α').
Τα εντός εισαγωγικών εδάφια στο τέλος του παρόντος άρθρου προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 5
του ν. 3144/2003 (Α΄111/8.5.2003), ενώ το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου.- Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3227/2004 (Α΄
31/9.2.2004) περί μέτρων αντιμετωπίσεως της ανεργίας και άλλων διατάξεων, για κάθε παράβαση των
διατάξεων των άρθρων του κεφαλαίου Γ΄ του ανωτέρω νόμου (: περιλαμβάνει τα άρθρα 14 έως και 19)
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.