Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον πρώτον - ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ΄ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κυρούται η περί εφαρμογής της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασι σύμβασις, ή ψηφισθείσα υπό της εν Γενεύη της Ελβετίας την 12/25 Οκτ. 1921 συνελθούσης Γ' διεθνούς συνδιασκέψεως εργασίας, έχουσα ως έπεται:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σχέδιον συμβάσεως περί εφαρμογής της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασι.
Η γενική συνδιασκεψις εργασίας της Κοινωνίας των Εθνών, συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του διοικητικού συμβουλίου του διεθνούς γραφείου εργασίας και συνελθούσα εν τη τρίτη αυτής συνόδω την 25 Οκτ. 1921.
Αποδεχθείσα διαφόρους προτάσεις σχετικάς προς την εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν εν τη βιομηχανία ζήτημα περιλαμβανόμενον εν των εβδόμω θέματι της ημερησίας διατάξεως της συνόδου, και αποφασίσασα όπως αι προτάσεις αύται λάβωσι τον τύπον σχεδίου διεθνούς συμβάσεως.
Αποδέχεται το ακόλουθον σχέδιον συμβάσεως προς επικύρωσιν υπό των μελών του διεθνούς οργανισμού εργασίας, συνωδά ταις διατάξεις του ΧΙΙΙ μέρους της συνθήκης των Βερσαλλιών και των αντιστοίχων μερών των λοιπών συνθηκών ειρήνης.

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής ΔΣΕ - Έννοια βιομηχανικής επιχείρησης

Προς εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ως «βιομηχανικά καταστήματα»:
α) Τα μεταλλεία, λατομεία, και εξορυκτικαί βιομηχανίαι πάσης φύσεως.
β) Αι βιομηχανίαι εν αις κατασκευάζονται, μεταρρυθμίζονται, καθαρίζονται, επισκευάζονται, διακοσμούνται, αποπερατούνται, ετοιμάζονται προς πώλησιν διαφορα προϊόντα ή αι ύλαι υφίστανται μεταρρύθμισιν, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής πλοίων, αι εργασίαι αποσυνθέσεως υλικών, ως και η παραγωγή, η μεταμόρφωσις, και η μεταβίβασις της κινητηρίου δυνάμεως εν γένει και του ηλεκτρισμού.
γ) Η κατασκευή, η επανίδρυσις, η συντήρησις, η επισκευή, η μεταρρύθμισις, η κατεδάφισις παντός είδους κτιρίων και οικοδομών, σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, λιμένων, αποθηκών, προβλήτων, διορύγων, εγκαταστάσεων δι' εσωτερικήν ναυσιπλοϊαν, οδών, σηράγγων, γεφυρών, υδραγωγείων, υπονόμων συλλογής, υπονόμων συνήθων, φρεάτων, τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εργοστασίων φωταερίου, διανομής ύδατος και λοιπών οικοδομικών έργων, ως και προπαρασκευαστικών και θεμελιωτικών έργων προηγουμένων των ανωτέρω εργασιών.
δ) Η μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων δια ξηράς, σιδηροδρομικώς, ή δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένης της τοποθετήσεως εμπορευμάτων εις αποθήκας, προκυμαίας, εις ανυψωτικάς μηχανάς (WHARFS) και διαμετακομιστικάς αποθήκας, πλην της δια των χειρών μεταφοράς.
Η ανωτέρω απαρίθμησις εγένετο υπό επιφύλαξιν των ειδικών διατάξεων εθνικής τάξεως, των προβλεπομένων εν τη συμβάσει της Ουάσιγκτον προς κανονισμόν του οκταώρου ημερησίως και τεσσαρακονταοκταώρου εβδομαδιαίως εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασιν, όπως αι εξαιρέσεις αύται εφαρμοσθώσιν εν τη παρούση συμβάσει.
Εκτός της ανωτέρω απαριθμήσεως, εάν αναγνωρισθή αναγκαίον, έκαστον μέλος δύναται να ορίση την οροθετικήν γραμμήν μεταξύ της βιομηχανίας αφ' ενός και του εμπορίου και της γεωργίας αφ' ετέρου.

Άρθρο 2 - Εβδομαδιαία ανάπαυση

Απαν το προσωπικόν το απασχολούμενον εις βιομηχανικά καταστήματα, δημόσια ή ιδιωτικά, ή εν τοις παραρτήμασιν αυτών, εκτός των εν τοις επομένοις άρθροις προβλεπομένων εξαιρέσεων, δικαιούται, ανά περίοδον επτά ημερών, αναπαύσεως τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών συνεχών.
Η ανάπαυσις αύτη θέλει παρέσχεσθαι, κατά το δυνατόν, ταυτοχρόνως εις ολόκληρον το προσωπικόν εκάστου καταστήματος.
Θέλει δε συμπίπτει, κατά το δυνατόν, προς τας ημέρας τας καθιερωμένας από τας παραδόσεις ή τα έθιμα του τόπου ή διαμερίσματος.

Άρθρο 3 - Εξαίρεση από χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης

Έκαστον μέλος δύναται να εξαιρέση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 2 τους εργαζόμενους εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασιν εις α μόνοι εργάται εισί τα μέλη μιάς και της αυτής οικογενείας.

Άρθρο 4 - Εξαίρεση από χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης

Εκαστον μέλος δύναται να επιτρέψη εξαιρέσεις, ολικάς ή μερικάς (συμπεριλαμβανομένων και των αναβολών και ελαττώσεων αναπαύσεως) των διατάξεων του άρθρ. 2, λαμβάνον υπ' όψιν ειδικώς πάσας τας προσαρμοζομένας οικονομικάς και ανθρωπιστικάς απόψεις και μετά προηγουμένην γνωμοδότησιτων αρμοδίων σωματείων εργοδοτών και εργατών, όπου υφίστανται τοιαύτα.
Η γνωμοδότησις αύτη δεν απαιτείται δι' εξαιρέσεις αίτινες υφίστανται ήδη δια της εφαρμογής της ισχυούσης νομοθεσίας.

Άρθρο 5 - Εναλλακτικές περίοδοι ανάπαυσης

Εκαστον μέλος οφείλει, κατά το δυνατόν να εφαρμόση διατάξεις προβλεπούσας περιόδους αναπαύσεως, εις αντιστάθμισμα των δυνάμει του άρθρ. 4 χορηγουμένων αναβολών και ελαττώσεων, πλην των περιπτώσεων εν αις συμφωνίαι και τοπικά έθιμα προέβλεψαν ήδη τοιαύτας αναπαύσεις.

Άρθρο 6 - Σύνταξη καταλόγου εξαιρέσεων

Εκαστον μέλος θέλει συντάξει κατάλογον των συμφώνως τοις άρθροις 3 και 4 της παρούσης συμβάσεως οριζομένων εξαιρέσεων και θέλει ανακοινώσει αυτόν εις το διεθνές γραφείον εργασίας. Εκαστον μέλος να ανακοινοί κατόπιν κατά διετίαν πάσαν τροποποίησιν επενεχθησομένην εν τω ρηθέντι καταλόγω.
Το διεθνές γραφείον εργασίας θέλει υποβάλει έκθεσιν περί τούτου εις την γενικήν συνδιασκεψιν της διεθνούς οργανώσεως εργασίας.

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις εργοδότη

Προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως έκαστος εργοστασιάρχης, διευθυντής, ή διαχειριστικής θέλει υποβληθή εις τας εξής υποχρεώσεις:
α) Να γνωστοποιήση, εν η περιπτώσει η εβδομαδιαία ανάπαυσις δίδεται συνολικώς εις άπαν το προσωπικόν, τας ημέρας και ώρας συνολικής αναπαύσεως, δια γνωστοποιήσεων τοιχοκολλιμένων εις καταφανή μέρη του καταστήματος ή εις άλλον
κατάλληλον χώρον ή κατά πάντα τρόπον εγκεκριμένον υπό της Κυβερνήσεως.
β) Να γνωστοποιή τους εργατάς ή υπαλλήλους τους υπαγομένους εις ιδιαιτέραν ανάπαυσιν και να καθωρίζη τούτους δια καταλόγου συντεταγμένου κατά τρόπον εγκεκριμένον υπό της νομοθεσίας της χώρας ή υπό κανονισμού της αρμοδίας αρχής, εν η περιπτώσει η ανάπαυσις δεν παρέχεται συνολικώς εις ολόκληρον το προσωπικόν.

Άρθρο 8 - Κοινοποίηση και καταχώρηση επικυρώσεων

Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης συμβάσεως εν τοις υπό τοπυ ΧΙΙΙ μέρους της συνθήκης των Βερσαλλιών και των αντιστοίχων μερών των λοιπών συνθηκών ειρήνης όροις κοινοποιηθήσονται τω γενικώ γραμματεί της Κ.Τ.Ε. και θέλουσι καταχωρισθή παρ' αυτού.

Άρθρο 9 - Ισχύς σύμβασης

Η παρούσα σύμβασις θα ισχύση ευθύς ως επικυρώσεις δύο μελών της διεθνούς οργανώσεως εργασίας ήθελον καταχωρισθή παρά του γενικού γραμματέως.
Θέλει δε καταστή υποχρεωτική δια τα μέλη ων η επικύρωσις κατεχωρίσθη παρά τη γραμματεία.
Συνεπώς η σύμβασις αύτη τεθήσεται εν ισχύϊ δι' έκαστον μέλος αφ' ης η επικύρωσις αυτής κατεχωρίσθη παρά τη γραμματεία.

Άρθρο 10 - Κοινοποίηση επικυρώσεων

Άμα τη καταχωρεί παρά τη γραμματεία των επικυρώσεων δύο μελών της διεθνούς οργανώσεως εργασίας, ο γενικός γραμματεύς της Κ.Τ.Ε. θέλει κοινοποιήσει τούτο εις πάντα τα μέλη της διεθνούς οργανώσεως εργασίας, θέλει δε κοινοποιήσει επίσης εις αυτά την καταχώρησιν των επικυρώσεων των μεταγενεστέρως κοινοποιηθησομένων αυτώ υπό των λοιπών μελών της οργανώσεως.

Άρθρο 11 - Υποχρέωση εφαρμογής

Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν υποχρεούται εις την εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, και 7 το βραδύτερον την 1 Ιαν. 1924 και την λήψιν οιωνδήποτε μέτρων της εγκρίσεως του προς αποτελεσματικήν εφαρμογήν των διατάξεων τούτων.

Άρθρο 12 - Υποχρέωση εφαρμογής στις αποικίες

Παν μέλος της διεθνούς οργανώσεως εργασίας, επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν, υποχρεούται εις την εφαρμογήν αυτής εις τας αποικίας, κτήσεις, και προτεκτοράτα αυτού, συνωδά ταις διατάξεσι του άρθρ. 421 της συνθήκης των Βερσαλλιών και των αντιστοίχων άρθρων των λοιπών συνθηκών ειρήνης.

Άρθρο 13 - Καταγγελία σύμβασης

Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δύναται να την καταγγείλη μετά παρέλευσιν δεκαετίας αφ' ης αρχικώς ετέθη εν ισχύϊ, δια πράξεως, κοινοποιουμένης τω γενικώ γραμματεί της Κ.Τ.Ε. και παρ' αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία καθίσταται οριστική μετά παρέλευσιν ενός έτους από της καταχωρίσεως αυτής παρά τη γραμματεία.

Άρθρο 14 - Έκθεση εφαρμογής

Το διοικητικόν συμβούλιον του διεθνούς γραφείου εργασίας οφείλει τουλάχιστον άπαξ κατά δεκαετίαν να υποβάλλη εις την γενικήν συνδιασκεψιν έκθεσιν περί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και κρίνη εάν υπάρχη λόγος να εγγράψη εν τη ημερησία διατάξει της συνδιασκέψεως το ζήτημα αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως της ρηθείσης συμβάσεως.

Άρθρο 15 - Αυθεντικά κείμενα

Τα κείμενα, γαλλικόν και αγγλικόν, της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται αμφότερα αυθεντικά.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.