Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής ΔΣΕ - Έννοια βιομηχανικής επιχείρησης

Προς εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ως «βιομηχανικά καταστήματα»:
α) Τα μεταλλεία, λατομεία, και εξορυκτικαί βιομηχανίαι πάσης φύσεως.
β) Αι βιομηχανίαι εν αις κατασκευάζονται, μεταρρυθμίζονται, καθαρίζονται, επισκευάζονται, διακοσμούνται, αποπερατούνται, ετοιμάζονται προς πώλησιν διαφορα προϊόντα ή αι ύλαι υφίστανται μεταρρύθμισιν, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής πλοίων, αι εργασίαι αποσυνθέσεως υλικών, ως και η παραγωγή, η μεταμόρφωσις, και η μεταβίβασις της κινητηρίου δυνάμεως εν γένει και του ηλεκτρισμού.
γ) Η κατασκευή, η επανίδρυσις, η συντήρησις, η επισκευή, η μεταρρύθμισις, η κατεδάφισις παντός είδους κτιρίων και οικοδομών, σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, λιμένων, αποθηκών, προβλήτων, διορύγων, εγκαταστάσεων δι' εσωτερικήν ναυσιπλοϊαν, οδών, σηράγγων, γεφυρών, υδραγωγείων, υπονόμων συλλογής, υπονόμων συνήθων, φρεάτων, τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εργοστασίων φωταερίου, διανομής ύδατος και λοιπών οικοδομικών έργων, ως και προπαρασκευαστικών και θεμελιωτικών έργων προηγουμένων των ανωτέρω εργασιών.
δ) Η μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων δια ξηράς, σιδηροδρομικώς, ή δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένης της τοποθετήσεως εμπορευμάτων εις αποθήκας, προκυμαίας, εις ανυψωτικάς μηχανάς (WHARFS) και διαμετακομιστικάς αποθήκας, πλην της δια των χειρών μεταφοράς.
Η ανωτέρω απαρίθμησις εγένετο υπό επιφύλαξιν των ειδικών διατάξεων εθνικής τάξεως, των προβλεπομένων εν τη συμβάσει της Ουάσιγκτον προς κανονισμόν του οκταώρου ημερησίως και τεσσαρακονταοκταώρου εβδομαδιαίως εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασιν, όπως αι εξαιρέσεις αύται εφαρμοσθώσιν εν τη παρούση συμβάσει.
Εκτός της ανωτέρω απαριθμήσεως, εάν αναγνωρισθή αναγκαίον, έκαστον μέλος δύναται να ορίση την οροθετικήν γραμμήν μεταξύ της βιομηχανίας αφ' ενός και του εμπορίου και της γεωργίας αφ' ετέρου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.