Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Εβδομαδιαία ανάπαυση

Απαν το προσωπικόν το απασχολούμενον εις βιομηχανικά καταστήματα, δημόσια ή ιδιωτικά, ή εν τοις παραρτήμασιν αυτών, εκτός των εν τοις επομένοις άρθροις προβλεπομένων εξαιρέσεων, δικαιούται, ανά περίοδον επτά ημερών, αναπαύσεως τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών συνεχών.
Η ανάπαυσις αύτη θέλει παρέσχεσθαι, κατά το δυνατόν, ταυτοχρόνως εις ολόκληρον το προσωπικόν εκάστου καταστήματος.
Θέλει δε συμπίπτει, κατά το δυνατόν, προς τας ημέρας τας καθιερωμένας από τας παραδόσεις ή τα έθιμα του τόπου ή διαμερίσματος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.