Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο πρώτο - (ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.12.1980)

Κυρούται η από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξιν Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος, εργασίας
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων",
δημοσίευθείσα εις το υπ' αριθ. 299/30.12. 1980 φύλλον της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), έχουσα ως ακολούθως:
----------------------------
*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 1958/1991, Α 122:
"Οι διατάξεις του άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 πράξεως νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ 299/Α'), που κυρώθηκε με το ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α'),
εφαρμόζονται και για το πάσης φύσεως προσωπικό των γυμναστηρίων της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου".
ΠΡΑΞΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος - εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την ανακύψασαν έκτακτον, εξαιρετικώς επείγουσαν και απρόβλεπτον ανάγκην
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών,
κατόπιν και της σχετικής εξαγγελίας της Κυβερνήσεως διά την εφαρμογήν του
μέτρου τούτου από 1ης Ιανουαρίου 1981.
3. Την αδυναμίαν αμέσου αντιμετωπίσεως του ανωτέρω θέματος μέχρι τέλους
του τρέχοντος έτους διά της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, λόγω παύσεως
των εργασιών της Βουλής ένεκα των εορτών των Χριστουγέννων και του
Νέου Ετους. Αποφασίζουμε:

Άρθρον 1 - Χρόνος εργασίας

1. Καθιερούται από 1 Ιανουαρίου 1981 πενθήμερος εβδομάς εργασίας,
αρχομένη από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής, διά το υφ' οιανδήποτε
σχέσιν προσωπικόν του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως,
και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δίκαου, άνευ μειώσεως του
κατά περίπτωσιν ισχύοντος ή εφαρμοζομένου συνολικού αριθμού ωρών
εβδομαδίαιας εργασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων
παραγράφων. Εις την ρύθμισιν ταύτην υπάγονται και οι άμισθοι
Υποθηκοφύλακες.
2. Της κατά την προηγουμένην παράγραφον ρυθμίσεως εξαιρούνται:
α) οι δικαστικοί λειτουργοί,
β) το Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως και αι Υπηρεσίαι αυτού (πλην της
Γενικής Δ/νσεως Αγροφυλακής), ως και τα όργανα Αγροφυλακής-Αρχιφύλακες
και Αγροφύλακες,
γ) αι Λιμενικαί Αρχαί, Σχολαί Λιμενικού Σώματος, και Δημόσιαι
Σχολαί Εμπορικού Ναυτικού,
δ) το Στρατηγείον Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ),
ε) τα νοσηλευτικά ιδρύματα και οι υγειονομικοί σχηματισμοί των
Υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου,
στ) τα ιδρύματα και αι σχολαί προσώπων δημοσίου δικαίου,
στ) τα ιδρύματα και αι σχολαί κοινωνικής προνοίας (πλην των
κεντρικών υπηρεσιών του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας
και όλων των υπηρεσιών του Κοινωνικού Κέντρου Οικογενείας και
Νεότητος),
ζ) τα αγροτικά ιατρεία και οι υγειονομικοί σταθμοί,
η) η Ανωτέρα Σχολή Επισκεπτριών Αδελφών χαι Νοσοκόμων Αθηνών και η
Ανωτέρα Κρατική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης,
θ) αι Φυλακαί, τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και Ιδρύματα Αγωγής
Ανηλίκων και τα θεραπευτικά Καταστήματα κρατουμένων,
ι) η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),
ια) οι Οργανισμοί Εθνικής οδοποιίας, τα γραφεία των Λίμένων
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (ΟΛΠ - ΟΛΘ),
ιβ) το φυλακτικόν προσωπικόν των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, της Εθνικής Πινακοθήκης και
Μουσείου Αλεξάνδρου Σουτσού του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου
Μακεδονίας και του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
ιγ) το καλλιτεχνικόν, τεχνικόν και βοηθητικόν προσωπικόν των
Κρατικών θεάτρων,
ιδ) αι υπαγόμεναι ή εποπτευόμεναι υπό του Υπουργείου Πολιτισμού και
Επιστημών βιβλιοθήκαι (πλην της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος) και
το αναγνωστήριον της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,
ιε) τα υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντα Εθνικά και Δημοτικά
Γυμναστήρια,
ιστ) τα αρτοποιεία των ενόπλων Δυνάμεων,
ιζ) το προσωπικόν των σταθμών διοδίων του Ταμείο Εθνικής Υδοποιϊας,
ιη) τα γραφεία των: Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών
Γραμματέων και Νομαρχών και
ιθ) ή Προεδρία της Δημοκρατίας, πλην του Γραφείου Οίκονομικών
Υποθέσεων και των Γραφείων Προσωπικού και Γραμματείας.
Διά κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας, Κυβερνήσεως και του
αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, ή κατά την παράγραφον 1 πενθήμερος
εβδομάς εργασίας δύναται να επεκτείνεται και επί των υπηρεσιών και του
προσωπικού του προηγουμένου εδαφίου.
Δι' ομοίων ως άνω αποφάσεων, εκδιδομένων μετά πρότασιν της οικείας
Διοικήσεώς των ή κατά την διαδικασίαν του άρθρου 2 της παρούσης, η
πενθήμερος εβδομάς εργασίας δύναται να επεκτείνεται και επί δημοσίων,
δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας.
3. Επίσης, κατά την πρώτην εφαρμογήν της παρούσης, η πενθήμερος
εβδομαδιαία εργασία δεν εφαρμόζεται δι' όλας τας βαθμίδας και σχολικάς
μονάδας της Γενικής Εκπαιδεύσεως, Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως και Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως αρμοδιότητος Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ως και διά τας Σχολάς Εκπαιδεύσεως,
Μετεκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως Διδακτικού Προσωπικού αυτών και τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα της ενάρξεως και εφαρμογής
πενθημέρου εβδομάδος εργασίας επί των ανωτέρω περιπτώσεων θέλουν
καθορισθή διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Διά κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως,
Οικονομικών και του αρμοδίου καθ' ύλην Υπουργού, δύναται οποτεδήποτε:
α) να καθιερούνται εξαιρέσεις από της εφαρμογής πενθημέρου
εβδομάδος εργασίας κατά υπηρεσίαν, κλάδον, ειδικότητα και αριθμόν
υπαλλήλων, χρόνον ή περιοχήν, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της
υπηρεσίας ή εργασίας, και
β) να καθορίζεται ή πενθήμερος εβδομάς εργασίας δι' ωρισμένας
υπηρεσίας, κλάδους, ειδικότητας ή αριθμόν υπαλλήλων από της Τρίτης
μέχρι και του Σαββάτου, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της
λειτουργίας ή εργασίας των, καθιερουμένης ως μη εργασίμου ημέρας της
Δευτέρας.
Προκειμένου περί οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δημοτικών και
κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, αμιγών δημοτικών και
κοινοτικών επιχειρήσεων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, ή κατά το
προηγούμενον εδάφιον απόφασις εκδίδεται υπό μόνου του Υπουργού
Εσωτερικών, μετά πρότασιν των οικείων δημοτικών και κοινοτικών
συμβουλίων ή της οικείας Διοικήσεως, δυναμένου να μεταβιβάζη την
αρμοδιότητά του ταύτην εις τον οικείον Νομάρχην.
5. Αι καθ' εβδομάδα ώραι εργασίας ορίζονται:
α) των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
όσων ακολουθούν το ωράριον αυτών εις τριάκοντα επτά και ημίσειαν (37
1/2) και
β) του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ως άνω
υπηρεσιών, περί ων ή παράγρ. 1 τον άρθρου 1 του Ν. 1057/80 "περί του
ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου κλπ.",
λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή
εργοταξίου ή συνεργείου ή εις εργασίας υπαίθρου και άλλων τινών
διατάξεων", εις τριάκοντα εννέα (39). Δεν θίγονται διά της παρούσης αι
ώραι εβδομαδιαίας απασχολήσεως και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού
προσωπικού όλων των βαθμίδων της Εκπαιδεύσεως.
*Παρατήρηση:Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 1400/1983, Α 156:
"Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του Ν. 1157/1981
"περί κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξεως Νομωθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας
κλπ." έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό της παρ. 5β του άρθρου 1 του Ν.
1157/1981".
6. Αι καθ' ημέραν ώραι εργασίας ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού
Προεδρίας Κυβερνήσεως δυναμένου να μεταβιβάζη την αρμοδιότητά του
ταύτην:
α) Εις τους οικείους Υπουργούς, δι' υπηρεσίας και κλάδους του
Υπουργείου των ή δι' εποπτευόμενα υπ' αυτών νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, οσάκις επιβάλλεται παρέκκλισις τις ως εκ της φύσεως του έργου
αυτών.
β) Εις τους Νομάρχας, διά τας εις την περιφέρειαν του νομού
δημοσίας υπηρεσίας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και τα
λοιπά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τας περιφερειακάς υπηρεσίας
(υποκαταστήματα, παραρτήματα κλπ.) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
εξαιρέσει των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της Εκπαιδεύσεως.
Αι καθ' ημέραν ώραι εργασίας είναι συνεχείς, δύναται δε κατ'
εξαίρεσιν να ορίζωνται, κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν,
διακεκομμέναι, οσάκις τούτο επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών
λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας.
"Κατά την προβλεπόμενη πιο πάνω διαδικασία και εφ' όσον το επιβάλλουν
οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας,
μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται
και κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. Στους απασχολουμένους κατά
τις ημέρες αυτές παρέχεται πάντοτε αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης μέσα
στην επόμενη εβδομάδα".
Το εντός " " πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 6 προστέθηκε με το άρθρο
23, παρ.2 του Ν.1735/1987 (Α 195).
"Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης είναι δυνατόν, εφόσον καθορίζεται για συγκεκριμένες
υπηρεσίες απογευματινή εργασία ή εργασία κατά το Σάββατο, να
καθορίζονται οι καθ' εβδομάδα ώρες εργασίας των υπαλλήλων που
απασχολούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά
το Σάββατο, σε μικρότερο αριθμό των προβλεπομένων γενικώς από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου."
Το εντός " " έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 προστέθηκε με το άρθρο
8, παρ.5 του Ν.2880/2001 (Α 9).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 23 του Ν.1735/1987 (Α 195):
"Με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της από 29
Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας (ΦΕΚ 299), που κυρώθηκε με το ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126),
απόφαση μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας και κατά
τις νυκτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες
λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας".
*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 της ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.
/1692/2006 (ΦΕΚ Β΄769), ορίσθηκαν τα ακόλουθα:
"Οι αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου
6 του άρθρου 1 του ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) και είναι σε ισχύ κατά τη
δημοσίευση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2006".
*Εξάλλου,σύμφωνα με την παρ.3 της ιδίας ως άνω αποφάσεως ορίζεται ότι:
"Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των προηγούμενων παραγράφων οι οικείοι
φορείς οφείλουν να επανεξετάσουν την ανάγκη θέσπισης εξαίρεσης των
συγκεκριμένων υπηρεσιών τους από τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 1 της
παρούσας απόφασης, προκειμένου να καθοριστεί, κατά παρέκκλιση, ο χρόνος
προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού τους, εφόσον συντρέχουν ειδικές
περιπτώσεις και επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου τους."
7. Ειδικαί διατάξεις, αναφερόμεναι εις τον καθορισμόν του καθ'
εβδομάδα ή καθ' ημέραν χρόνου εργασίας κατηγοριών τινων προσωπικού,
πλην αντιθέτου διά της παρούσης ρυθμίσεως, εξακολουθούν ισχύουσαι.
8. Προκειμένου περί του προσωπικού ή μέρους προσωπικού του Εθνικού
Τυπογραφείου ή ετέρων υπηρεσιών τυπογραφείου και βιβλιοδεσίας, ως και
μηχανογραφικών υπηρεσιών, αι κατά την παράγραφον 5 περιπτ. α' του
παρόντος άρθρου οριζόμεναι καθ' εβδομάδα ώραι εργασίας, δύναται, κατ'
εξαίρεσιν, λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω
προσωπικού, να μειούνται κατά τρεις (3) ώρας δι' αποφάσεως του
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.
9. Προκειμένου περί μητέρων - υπαλλήλων, αι οριζόμεναι κατά τας
διατάξεις της παραγράφου 6 καθ' ημέραν ώραι εργασίας περιορίζονται
κατά δύο μέν ώρας, εφ' όσον έχουν τέκνα ηλικίας μέχρι δύο ετών, κατά
μίαν δε ώραι, εφ' όσεν έχουν τέκνα ηλικίας από δύο ετών έως και
τεσσάρων ετών.
10. Επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας, δι' αποφάσεως του αρμοδίου
καθ' ύλην Υπουργού, δύναται να ορίζωνται κατά υπηρεσίαν, κλάδον,
ειδικότητα και αριθμόν υπαλλήλων, χρόνον ή περιοχήν, αι περιπτώσεις
απασχολήσεως προσωπικού κατά Σάββατον ή Δευτέραν, εφ' όσον τούτο
επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους
και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Εις τους τυχόν
απασχολουμένους κατά Σάββατον ή Δευτέραν, κατά περίπτωσιν, παρέχεται
υποχρεωτικώς αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως κατά την Δευτέραν της
αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος ή κατά το Σάββατον της ιδίας
εβδομάδυς, αντιστοίχως. Εν περιπτώσει συμπτώσεως αργίας ή ημιαργίας
τινός περιλαμβανομένης εις το εορτολόγιον των δημοσίων υπηρεσιών, ή
κατά Δευτέραν ή Σάββατον, κατά περίπτωσιν, ανάπαυσις μετατίθεται εις
άλλην ημέραν της εβδομάδος, καθοριζομένην υπό της υπηρεσίας.
Προκειμένου περί οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δημοτικών και
κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, αμιγών δημοτικών και
κοινοτικών επιχειρήσεων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, ή κατά το
προηγούμενον εδάφιον απόφασις εκδίδεται υπό του Υπουργού Εσωτερικών
μετά πρότασιν των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων ή της
οικείας Διοικήσεως. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενοι ειδικώτερον εις
τας υπηρεσίας ταύτας κατά Σάββατον ή Δευτέραν προσωπικόν, ως και ή
παρεχομένη εις τούτο αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως, καθορίζονται δι'
αποφάσεως των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων ή της
οικείας Διοικήσεως.
Κατά την ημέραν της αναπαύσεως ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθή,
εάν κληθή υπό της υπηρεσίας, λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης μη
δυναμένης να ανακληθή. Εις την περίπτωσιν ταύτην χορηγείται ετέρα
ημέρα αναπαύσεως, καθοριζομένη υπό της υπηρεσίας, κατ' άλλην εργάσιμον
ημέραν εντός της προσεχούς εβδομάδος. Κατά τον χρόνον της ημέρας
αναπαύσεως δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής,
υπερεργασιαλής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας, εκτός αν πρόκειται
προς συμπλήρωσιν φυλακών εργασίας (βάρδιας).
Το Σάββατον ή η Δευτέρα, κατά περίπτωσιν, δεν θεωρούνται ως ημέραι
αργίας (εξαιρέσιμοι) και δεν καταβάλλωνται εις τους απασχολουμένους
κατά τας ημέρας ταύτας αι υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμεναι
προσαυξήσεις.
11. Ημέραι αργίας και ημιαργίας των δημοσίων οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζονται
αι εξής:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 7 του Ν. 1400/1983 (Α 156) ορίζεται
ότι ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περ. α'
της παρ. 11 του άρθρου 1 της Π.Ν.Π. της 29.12.1980.
α) Ημέραι αργίας: Η Εθνική εορτή, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του
έτους, τα Θεοφάνεια, η των Τριών Ιεραρχών διά τους εκπαιδευτικούς
λειτουργούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατον, η
Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαίου, η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της
Πεντηκοστής), η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου διά τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τας Ανωτέρας Σχολάς, η πρώτη και
δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και άπασαι αι Κυριακαί.
Δια τον εορτασμόν των προστατών Αγίων των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, ορίζονται ως ημέραι αργίας διά το στρατιωτικόν και πολιτικόν
προσωπικόν και αι εξής:
αα) η εορτή του Αγίου Γεωργίου δι' άπαν το προσωπικόν του Στρατού
Ξηράς, πλην του υπηρετούντος εις μονάδας Πυροβολικού,
ββ) η εορτή της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου) διά το προσωπικόν του
Στρατού Ξηράς το υπηρετούν εις μονάδας Πυροβολικού,
γγ) η εορτή του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου) δι' άπαν το
προσωπικόν του Πολεμικού Ναυτικού,
δδ) η εορτή των Ταξιαρχών (αρχαγγέλου Μιχαήλ 8 Νοεμβρίου) δι' άπαν
το προσωπικόν της Πολεμικής Αεροπορίας.
Εαν οιαδήποτε εκ των οριζομένων ως άνω ημερών αργίας συμπίπτη με
Κυριακήν, ως ημέρα αργίας ορίζεται η προηγουμένη της Κυριακής ταύτης
εργάσιμος ημέρα, εφ' όσον διά το προσωπικόν των κατά τα ανωτέρω
υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία.
Η μεταξύ δύο αργιών μοναδική εργάσιμος ή ημιεργάσιμος ημέρα δύναται
να ορίζηται ως ημέρα αργίας δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας
Κυβερνήσεως, επί αντιστοίχω μειώσει προηγουμένων ή επομένων ημιαργιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 7 του Ν. 1400/1983 (Α 156) ορίζεται
ότι ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περ. α'
της παρ. 11 του άρθρου 1 της Π.Ν.Π. της 29.12.1980.
β) Ημέραι ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή του
Νέου Ετους, η παραμονή των Θεοφανείων και η Μεγάλη Πέμπτη. Κατά τας ως
άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν.
γ) Αι μέχρι ενάρξεως της ισχύος της παρούσης ομισθείσα, μία κατ'
έτος δι' εκάστην περιφερείαν, ημέραι αργίας προς εορτασμόν
θρησκευτικού ή εθνικού γεγονότος, διατηρούνται εν ισχύι.
12. Η διαδρομή των υπό του νόμου ή των δικαστηρίων τεταγμένων
προθεσμιών άρχεται από της επιούσης της ημέρας της επιδόσεως ή της
ημέρας κατά την οποίαν συνέβη το αποτελούν την αφετηρίαν της
προθεσμίας γεγονός και λήγει την 7ην μ.μ. ώραν της τελευταίας ημέρας,
εάν δε αύτη είναι κατά νόμον εξαιρετέα ή Σάββατον, την αυτήν ώραν της
επομένης εργασίμου ημέρας. Αι ανωτέραι ρυθμίσεις ισχύουν ανά λόγως και
επί των περιπτώσεων του άρθρου 1 παρ. 4 περίπτ. (β) της παρούσης.
13. Το επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ημερομίσθιον προσωπικόν της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το οποίον δεν απησχολήθη κατά τας
ημέρας αργίας της παραγράφου 11, εφ' όσον ή μη απασχόλησις δεν
οφείλεται εις τούτο, λαμβάνει δι' εκάστην αργίαν το ημερομίσθιόν του.
Το προηγούμενον εδάφιον δεν εφαρμόζεται εις τας περιπτώσεις των
Κυριακών.
14. Αι διατάξεις του άρθρου 76 του Π.Δ. 611/1977 (Ν. 434/1976, αρθρ.
32), ως και πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις την παρούσαν
Πράξιν, πλην αντιθέτου δια της παρούσης ρυθμίσεως, καταργείται.
"15. Προκειμένου περί διοικητικού και φυλακτικού προσωπικού
φυλακών, σωφρονιστικών και θεραπευτικών καταστημάτων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης οι κατά την παράγραφο 5 περίπτ. α ' του παρόντος άρθρου
οριζόμενες καθ' εβδομάδα ώρες εργασίας δύναται, κατεξαίρεση, λόγω των
ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω προσωπικού, να μειούνται
κατά τρείς (3) με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης
και Δικαιοσύνης".
Η παράγραφος 15 προσετέθη στο τέλος του άρθρου 1, διά του άρθρου
33 του Ν. 1419/1984 (Α 28).

Άρθρο 2 - (Καθιέρωση πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τους μισθωτούς του Δημοσίου,ΟΤΑ,ΝΠΔΔ άνευ μειώσεως ή τροποιήσεων του ισχύοντος ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας)

1. Κατά την διαδικασίαν του Ν. 3239/1955 "περί του τρόπου ρυθμίσεως
των συλλογικών διαφορών εργασίας κλπ.", ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως
και προκειμένου περί μισθωτών υπαγομένων εις αυτόν, εξαιρέσει μισθωτών
του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, δύναται να καθιερούται σύστημα εβδομαδιαίας
εργασίας πέντε εργασίμων ήμερων, άνευ μειώσεως του κατά περίπτωσιν
ισχύοντος ή εφαρμοζομένου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας.
2. Διαφυλασσομένης της ισχύος της παρ. 5 του άρθρου 7 της διά του
άρθρου 15 του Ν. 1082/1980 "περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινων ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων κυρωθείσης υπ' αριθ. 6/1979 αποφάσεως του
Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών, η επαύξησις
των ωρών της ημερησίας εργασίας προς τον σκοπόν εφαρμογής του κατά την
προηγουμένην παράγραφον συστήματος εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακήν,
υπερεργασιακήν ή άλλης μορφής πρόσθετον εργασίαν, ουδέ και οφείλεται
πρόσθετός τις αμοιβή.
3. Κατά την διαδικασίαν της παρ. 1 του παρόντος, δύναται επίσης να
επεκτείνεται η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 6/1979
αποφάσεως του Δ. Δ. Δ. Δ. Αθηνών, κυρωθείσης διά του άρθρου 15 του Ν.
1082/1980, και επί επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή εργασιών, το
προσωπικόν των οποίων εργάζεται κατ' εναλλαγήν. Δύναται επίσης, κατά
την αυτήν διαδικασίαν, να ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια αναγκαία διά την
εφαρμογήν συστημάτων εβδομαδιαίας εργασίας πέντε (5) ημερών.
4. *Η παρ. 4 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε διά του άρθρου 30 παρ.
4 του Ν. 1346/1983 (A' 46).

Άρθρο 3 - Κανονικές άδειες

1. Η υπό των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του
Υπαλληλικού Κώδικος (Π.Δ. 611/1977) προβλεπομένη μηνιαία κανονική
άδεια απουσίας ορίζεται εις είκοσιν εξ εργασίμους ημέρας,
συνυπολογιζομένης και της ημέρας του Σαββάτου ή της Δευτέρας κατά τας
διακρίσεις των παραγράφων 1 και 4, αντιστοίχως, του άρθρου 1 της
παρούσης.
2. Ο υπό των διατάξεων των άρθρων 101 παρ. και 4, 103 παρ. 1 και 104
του Υπαλληλικού Κώδικος προβλεπόμενος αριθμός ημερών κανονικής αδείας
απουσίας, υπολογίζεται εφεξής εις ανάλογον, εν σχέσει προς τον υπό της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενον, αριθμόν εργασίμων ημερών, η δε
υπό της παρ. 3 του άρθρου 102 του αυτού Κώδικος προβλεπομένη
αποζημίωσις υπολογίζεται, αντί των τριακοστών, εις εικοστά έκτα.
3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως θέλουν καθορισθή
αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4 - (Έναρξη ισχύος)

Η ισχύς της παρούσης Πράξεως, η οποία κυρωθήσεται νομοθετικώς κατά
το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος, άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου
1981.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.