Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Εξαίρεση από χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης

Εκαστον μέλος δύναται να επιτρέψη εξαιρέσεις, ολικάς ή μερικάς (συμπεριλαμβανομένων και των αναβολών και ελαττώσεων αναπαύσεως) των διατάξεων του άρθρ. 2, λαμβάνον υπ' όψιν ειδικώς πάσας τας προσαρμοζομένας οικονομικάς και ανθρωπιστικάς απόψεις και μετά προηγουμένην γνωμοδότησιτων αρμοδίων σωματείων εργοδοτών και εργατών, όπου υφίστανται τοιαύτα.
Η γνωμοδότησις αύτη δεν απαιτείται δι' εξαιρέσεις αίτινες υφίστανται ήδη δια της εφαρμογής της ισχυούσης νομοθεσίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.