Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Εναλλακτικές περίοδοι ανάπαυσης

Εκαστον μέλος οφείλει, κατά το δυνατόν να εφαρμόση διατάξεις προβλεπούσας περιόδους αναπαύσεως, εις αντιστάθμισμα των δυνάμει του άρθρ. 4 χορηγουμένων αναβολών και ελαττώσεων, πλην των περιπτώσεων εν αις συμφωνίαι και τοπικά έθιμα προέβλεψαν ήδη τοιαύτας αναπαύσεις.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.