Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο δεύτερο - (Αντικατάσταση της παραγράφου 8 του αρ. 1 της κυρουμένης διάταξης)

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της διά του παρόντος κυρουμένης
Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
"8. Προκειμένου περί του προσωπικού ή μέρους προσωπικού του Εθνικού
Τυπογραφείου ή ετέρων υπηρεσιών τυπογραφείου και βιβλιοδεσίας, ως και
μηχανογραφικών υπηρεσιών, αι κατά την παράγραφον 5 περίπτ. α' του
παρόντος άρθρου οριζόμεναι καθ' εβδομάδα ώραι εργασίας δύναται, κατ'
εξαίρεσιν, λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω
προσωπιχού, να μειούνται κατά ημίσειαν ώραν ημερησίως δι' αποφάσεως
του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως".
2. Η τελευταία περίοδος του τρίπου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 1 της διά του παρόντος κυρουμένης Πράξεως, αντικαθίσταται, ως
ακολούθως :
"Κατά Σάββατον ή Δευτέραν, κατά περίπτωσιν, εφ' όσον ο υπάλληλος δεν
απασχοληθή κατά το κανονικόν ωράριον εργασίας του, ως και κατά την
αναπληρωματικήν ημέραν αναπαύσεώς τον, δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό
μορφήν υπερωριακής, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας,
εκτός αν πρόκειται προς συμπλήρωσιν φυλακών εργασίας (βάρδιας) ή διά
την εφημερίαν ιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων".
3. Η περίπτωσις β' της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της διά του
παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
"β) Ημέραι ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και ή παραμονή
του Νέου έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας ή εργασία διακόπτεται επί
πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην
μεσημβρινήν ώραν, εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία
εργασία".
Παρατήρηση:Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 1400/1983, Α 156:
"Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του Ν. 1157/1981
"περί κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας
κλπ." έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό της παρ. 5β του άρθρου 1 του Ν.
1157/1981".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.