Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Σύνταξη καταλόγου εξαιρέσεων

Εκαστον μέλος θέλει συντάξει κατάλογον των συμφώνως τοις άρθροις 3 και 4 της παρούσης συμβάσεως οριζομένων εξαιρέσεων και θέλει ανακοινώσει αυτόν εις το διεθνές γραφείον εργασίας. Εκαστον μέλος να ανακοινοί κατόπιν κατά διετίαν πάσαν τροποποίησιν επενεχθησομένην εν τω ρηθέντι καταλόγω.
Το διεθνές γραφείον εργασίας θέλει υποβάλει έκθεσιν περί τούτου εις την γενικήν συνδιασκεψιν της διεθνούς οργανώσεως εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.