Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

[1. Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην
Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον
απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να
προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό
οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της
εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή
εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα
(ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό
αυτό οκτώ τοις εκατό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων
του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό
(3%) στα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου
1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.
B) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8, με την
εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία)
στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να
προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες
προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία
τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου
1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα
πρόσωπα της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1. στ) Ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.
1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3454/06, ΦΕΚ-75
Α’. Βλ. και άρθρο 3 Ν. 3454/06 ]
2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμενης παρ., στο προσωπικό της
υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται :
α. Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον
τύπο και τη μορφή της σύμβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που
προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα.
β. Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το
ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α) ή με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη, ή
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων
που υπάγονται στον παρόντα νόμο, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση.
Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που
προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
[3. Σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή
εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για την
εφαρμογή της παρ. 1 λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί
στην έδρα και τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του
φορέα.
Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός εκείνων που τοποθετούνται γίνεται χωριστά για
τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις κάθε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ανάλογα
με το απασχολούμενο σε αυτά προσωπικό και με τρόπο που να εξαντλείται ο αριθμός
που αναλογεί στο συνολικό ποσοστό (8%) της παρ. 1 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 3
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 3227/04, ΦΕΚ-31 Α
]
4. Ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής του ΟΑΕΔ, με απόφαση του, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής του άρθ. 9, μπορεί να απαλλάσσει από την
υποχρέωση πρόσληψης ή να περιορίζει το ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης σε
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που έχουν ουσιαστικά αναστείλει τις εργασίες
τους ή δεν μπορούν να συνεχίσουν επωφελώς τη λειτουργίας τους. Με την ίδια
διαδικασία μπορεί να επιτρέπεται στις παραπάνω επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή
φορείς να απολύουν όλους ή ορισμένους από τους προστατευόμενους, που έχουν
τοποθετηθεί σε αυτές αναγκαστικά με οποιονδήποτε νόμο, καταγγέλλοντας τη
σύμβαση εργασίας τους. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, η ενδιαφερόμενη
επιχείρηση υποβάλλει στον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή του ΟΑΕΔ σχετική
αίτηση που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την υποστήριξη της στοιχεία. Αν
ο περιφερειακός διευθυντής αποφασίσει τη μείωση του ποσοστού υποχρεωτικής
πρόσληψης ή επιτρέχει την απόλυση ορισμένου αριθμού προστατευομένων, με την
απόφαση του ορίζει, κατά περίπτωση, το ποσοστό της μείωσης ή το συγκεκριμένο
αριθμό απολυομένων και τα κριτήρια για την επιλογή των προσώπων που
απολύονται. Τέτοια κριτήρια είναι ο χρόνος πρόσληψης του απολυομένου, η
οικονομική ή η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του και ο βαθμός τυχόν
αναπηρίας του.
Κατά των αποφάσεων αυτών του περιφερειακού διευθυντή του ΟΑΕΔ χωρεί
προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής του άρθρου 10, η οποία ασκείται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης.
Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι ανωτέρω εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και
κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
5. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημοσίου τομέα που
αναφέρονται στην παρ. 8 υποχρεούνται , επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα
που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν σύμφωνα με την παρ. 1 να προσλαμβάνουν:
α. Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων,
τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, οι οποίες
εποπτεύονται από τα Υπουργεί Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τυχόν κλάσμα που
προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων εάν υπερβαίνει τη μισή
μονάδα υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
β. Στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών -
καθαριστριών, θυρωρών , κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, αναπήρους
πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και
αναπήρους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β? της παρ. 1 του άρθ. 1 ή τέκνα των
αναπήρων πολέμου ή της εθνικής Αντίστασης ή θανόντων αναπήρων πολέμου ή της
Εθνικής Αντίστασης εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια όπου προσλαμβάνονται και
είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία που του ανατίθεται.
6. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8 υποχρεούνται να
προσλαμβάνουν ως δικηγόρους προστατευόμενα πρόσωπα του άρθ. 1, σε ποσοστό
8% επί του συνολικού αριθμού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νομική τους
υπηρεσία. Η κατανομή του ποσοστού αυτού στις κατηγορίες των προστατευόμενων
προσώπων γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1.
7.Για τους προστατευόμενους του παρόντος άρθ. ως κατώτατο όριο για την
τοποθέτηση ή πρόσληψη ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος και ως ανώτατο το
τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος. Για τον υπολογισμό των ορίων αυτών, ως ημέρα
γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο και η 31η
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους για το ανώτατο.
8. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στους ακόλουθους φορείς του
δημόσιου τομέα:
α. Στις δημόσιες επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανισμούς.
β. Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου , που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το κράτος
κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
γ. Στα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται
στις προηγούμενες περιπτώσεις α' και β' ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας ή στην ΚΕΔΚΕ ή στις
τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς,
τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικά είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο , το 51%
τουλάχιστον του οποίου κατέχουν οι παραπάνω φορεί.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται
διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του
άρθρου αυτού.
(βλ. άρθρο 11 Ν. 3227/04, ΦΕΚ-31 Α’).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.