Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Υποβολή στοιχείων – Διαδικασία

1. Οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και οι φορείς της παραγράφου 8 του άρθ. 2, που
υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως
στις Επιτροπές του άρθ. 9 ειδική έντυπη δήλωση που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ, με
την οποία δηλώνουν τον αριθμό του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού, τον
αριθμό των απασχολούμενων προσώπων των παρ. 5 και 6 του άρθ. 2 του νόμου
αυτού, τον αριθμό των απασχολουμένων προσώπων που προστατεύονται από το άρθ.
1 του νόμου αυτού, τα οποία τοποθετήθηκαν σε αυτές αναγκαστικά, ανεξάρτητα από
το χρόνο τοποθέτησής τους, τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτές αναπήρων
της παρ. 1 περιπτ. β'του άρθ. 1, καθώς και τις ειδικότητες που έχουν ανάγκη για να
καλύψουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής πρόσληψης που προβλέπονται από το άρθ.
2.
Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις ποινικές κυρώσεις του ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α').
2. [Η δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία
υποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 9 στην Περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα
της η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας, κατά τη χρονική περίοδο από 2
Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
31 ΤΟΥ Ν. 2956/01, ΦΕΚ-258 Α’]
Επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή
εκμεταλλεύσεις σε περισσότερους από ένα νομούς υποχρεούνται να υποβάλλουν
δήλωση και στις οικείες Επιτροπές του άρθ. 9. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται
όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου για κάθε υποκατάστημα ή
εκμετάλλευση που βρίσκεται στην περιφέρεια της οικείας Επιτροπής. Αν οι
επιχειρήσεις, οι εκμεταλλεύσεις ή οι φορείς δεν υποβάλλουν εμπροθέσμως τα
στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 1, η Επιτροπή προβαίνει στις τοποθετήσεις με
βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
3. Με επιμέλεια των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ γίνεται έλεγχος των στοιχείων
που περιέχονται στις δηλώσεις που υποβάλλονται. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται, εφόσον
τους ζητηθεί από τις πιο πάνω υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, να παρέχουν κάθε αναγκαία
συνδρομή για τον έλεγχο των δηλώσεών αυτών. Ιδιαίτερη γι'αυτό υποχρέωση έχουν
οι οικείες Επιθεωρήσεις Εργασίας. Άρνηση εκπλήρωσης ή πλημμελής εκπλήρωση
της ανωτέρω υποχρέωσης αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπεύθυνο
υπάλληλο.
[4. Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις μαζί με τα συνοδευτικά τους στοιχεία και
δικαιολογητικά προωθούνται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους, από τις Επιτροπές του
άρθρου 9, στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ή τοπικές υπηρεσίες του
Ο.Α.Ε.Δ. για να γίνει ο έλεγχος και η μηχανογραφική τους επεξεργασία και να
καταρτισθεί η προκήρυξη των θέσεων που καλύπτονται με αναγκαστική τοποθέτηση.
Εάν οι θέσεις του φορέα ή της επιχείρησης που προκύπτει ότι πρέπει να καλυφθούν
με αναγκαστική τοποθέτηση υπερβαίνουν τις τέσσερις και μέχρι δώδεκα,
προκηρύσσεται μέχρι το ήμισυ αυτών και αν υπερβαίνουν τις δώδεκα προκηρύσσεται
μέχρι το ένα τρίτο αυτών προς αποφυγήν της αιφνίδιας υπέρμετρης οικονομικής
επιβάρυνσης του φορέα ή της επιχείρησης.
Η προκήρυξη που θα καταρτισθεί αποστέλλεται στους φορείς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν,
προκειμένου να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς τον Περιφερειακό Διευθυντή ή
τον Προϊστάμενο της τοπικής υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., που έχει την έδρα της η
Πρωτοβάθμια Επιτροπή, εντός δεκαημέρου από την κοινοποίησή της. Μετά την
εξέταση των διατυπωθεισών αντιρρήσεων διαμορφώνεται η προκήρυξη και
αποστέλλεται προς την Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής
του Ν. 2643/1998 μαζί με τις τυχόν κατατεθείσες αντιρρήσεις επί της αρχικής
προκήρυξης για έγκριση - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.
2956/01, ΦΕΚ-258 Α’ ]
5. [Η προκήρυξη των θέσεων αυτών για κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γίνεται
κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου έως 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και
τοιχοκολλάται στο κατάστημα, στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του άρθρου 9
– ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 2956/01, ΦΕΚ-258 Α’]
(Σημείωση : Με την παρ. 11 του άρθρου 31 του Ν. 2956/01, ΦΕΚ-258 Α’ ορίζεται ότι
: «Κατ’ εξαίρεση η πρώτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος προκήρυξη γίνεται
εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με την αντίστοιχη μετάθεση των
προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 χρονικών ορίων»).
Ακόμα η προκήρυξη αυτή δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών
και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία.
Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη μεταδίδεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά
μέσα.
6. [Κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 15η Νοεμβρίου κάθε έτους οι
ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις υποβάλλουν αιτήσεις
στις οποίες επισυνάπτονται όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την εφαρμογή του άρθρου 4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις οικείες Επιτροπές του
άρθρου 9. Ο προστατευόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε τρεις κατά
ανώτατο όριο Επιτροπές της επιλογής του. Οι αιτήσεις αυτές προωθούνται στις
αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Δ. ή στις Τοπικές Υπηρεσίες του
Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9 για να γίνει ο έλεγχος
και η μηχανογραφική επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών και
να συνταχθούν οι πίνακες μοριοδότησης – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ
ΩΣ ΑΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 2956/01, ΦΕΚ-258 Α’, ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 3227/04, ΦΕΚ-31 Α’ ]
Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κατά κατηγορία
προστατευόμενων προσώπων, όπως οι κατηγορίες αυτές προβλέπονται στην παρ. 1
του άρθ. 2 και περιλαμβάνουν κατά σειρά προτεραιότητας τα ονόματα και κάθε άλλο
αναγκαίο προσδιοριστικό στοιχείο των προσώπων που τοποθετούνται αναγκαστικά,
διαμορφώνονται δε με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα
πρόσωπα σύμφωνα με το άρθ. 4.
[7. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους το αργότερο, οι ανωτέρω
πίνακες δημοσιεύονται από την οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 για να λάβουν γνώση
οι ενδιαφερόμενοι. Η δημοσίευση γίνεται με τοιχοκόλληση των πινάκων αυτών στο
κατάστημα της Επιτροπής και με σχετική δημοσίευση για τη διενέργεια της
τοιχοκόλλησης σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας και
σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Κατά του πίνακα πρώτης
μοριοδότησης και εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης
στον Τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από τους ενδιαφερομένους
ενώπιον των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των Τοπικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.
που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου 9. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ή
Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου
9, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας ανασυντάσσουν τους πίνακες
μοριοδότησης και το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου τους αποστέλλουν προς δημοσίευση
στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9. Οι Επιτροπές αυτές δημοσιεύουν άμεσα τους
ανωτέρω τελικούς πίνακες με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται για τους πίνακες πρώτης
μοριοδότησης.
Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με
απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις ή φορείς.
Οι αποφάσεις των Επιτροπών για τις τοποθετήσεις γνωστοποιούνται στους
ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιεύονται οι πίνακες
μοριοδότησης – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 όπως
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ , ΩΣ ΑΝΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.
2956/01, ΦΕΚ-258 Α’, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 3227/04, ΦΕΚ-
31 Α’ ]
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α. Τα ειδικότερα στοιχεία τα οποία οι επιχειρήσεις, οι εκμεταλλεύσεις και οι φορείς
της παρ. 1 υποχρεούνται να δηλώνουν και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να
συνοδεύουν τη δήλωσή τους.
β. Ο τύπος της δήλωσης της παρ. 1 και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διαμόρφωσή
της με τον αρτιότερο μηχανογραφικά τρόπο.
γ. Κάθε ζήτημα που αφορά στην παραλαβή, έλεγχο και επεξεργασία των δηλώσεων.
[δ) Ο τύπος της αίτησης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τα
ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση, τα δικαιολογητικά που
συνυποβάλλονται με την αίτηση, τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να
κατατίθενται μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και ο χρόνος υποβολής τους,
εφόσον οι προστατευόμενοι επιλεγούν για τοποθέτηση ή διάθεση, ο τρόπος και η
διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάρτισης των
πιο πάνω πινάκων και κάθε ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της
διάταξης – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 όπως
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Ως ΑΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.
2956/01, ΦΕΚ-258 Α’ , ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 3227/04, ΦΕΚ-
31 Α ]
ε. Η γραμματειακή και γενικότερη υποστήριξη των επιτροπών του αρθ. 9 καθώς και
των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εκπληρώνουν πληρέστερα το
έργο που τους ανατίθεται με το νόμο αυτόν.
στ. Ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για την πληρωμή των δημοσιεύσεων και των
ραδιοτηλεοπτικών ανακοινώσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό και κάθε
άλλη συναφούς δαπάνης.
ζ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.