Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις εργοδότη

Προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως έκαστος εργοστασιάρχης, διευθυντής, ή διαχειριστικής θέλει υποβληθή εις τας εξής υποχρεώσεις:
α) Να γνωστοποιήση, εν η περιπτώσει η εβδομαδιαία ανάπαυσις δίδεται συνολικώς εις άπαν το προσωπικόν, τας ημέρας και ώρας συνολικής αναπαύσεως, δια γνωστοποιήσεων τοιχοκολλιμένων εις καταφανή μέρη του καταστήματος ή εις άλλον
κατάλληλον χώρον ή κατά πάντα τρόπον εγκεκριμένον υπό της Κυβερνήσεως.
β) Να γνωστοποιή τους εργατάς ή υπαλλήλους τους υπαγομένους εις ιδιαιτέραν ανάπαυσιν και να καθωρίζη τούτους δια καταλόγου συντεταγμένου κατά τρόπον εγκεκριμένον υπό της νομοθεσίας της χώρας ή υπό κανονισμού της αρμοδίας αρχής, εν η περιπτώσει η ανάπαυσις δεν παρέχεται συνολικώς εις ολόκληρον το προσωπικόν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.