Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 14 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του ν. 1648/1986 εξακολουθούν μέχρι
31.12.1998 να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1648/1986, όπως ισχύει,
αλλά μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των υποθέσεων που
εκκρεμούν σε αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Οι Επιτροπές των άρθ. 8 και 10 του ν. 1648/1986 καταργούνται την 31.12.1998 και
όσες αιτήσεις δεν έχουν κριθεί επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.
Ειδικά ως, προς αυτούς και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου,
παρέχεται εφάπαξ ειδική πριμοδότηση μορίων , ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο
παρέμεινε εκκρεμής η αίτησή τους στην οικεία Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου.
Με την πριμοδότηση αυτή προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μορίων που
προκύπτει , σύμφωνα με το άρθ. 4 του παρόντος νόμου. Για την ανωτέρω ειδική
πριμοδότηση υπολογίζονται 50 μόρια ανά κάθε ακέραιο χρόνο εκκρεμότητας της
αίτησης , με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ως άνω Επιτροπή.
Διάστημα εκκρεμότητας της αίτησης μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ως ένα
έτος.
3. Εκκρεμείς, κατά την 31.12.1998 , προσφυγές ενώπιον της Δευτεροβάθμιας
Επιτροπής του άρθρου 10 του ν. 1648/1986 κρίνονται από τις Δευτεροβάθμιες
Επιτροπές του άρθρου 10 του νόμου αυτού.
Όσες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10
του ν. 1648/1986 στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθ. 8 του ν. 1648/1986
κρίνονται από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθ. 9 του παρόντος νόμου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.