Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Ισχύς σύμβασης

Η παρούσα σύμβασις θα ισχύση ευθύς ως επικυρώσεις δύο μελών της διεθνούς οργανώσεως εργασίας ήθελον καταχωρισθή παρά του γενικού γραμματέως.
Θέλει δε καταστή υποχρεωτική δια τα μέλη ων η επικύρωσις κατεχωρίσθη παρά τη γραμματεία.
Συνεπώς η σύμβασις αύτη τεθήσεται εν ισχύϊ δι' έκαστον μέλος αφ' ης η επικύρωσις αυτής κατεχωρίσθη παρά τη γραμματεία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.