Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 10 - Κοινοποίηση επικυρώσεων

Άμα τη καταχωρεί παρά τη γραμματεία των επικυρώσεων δύο μελών της διεθνούς οργανώσεως εργασίας, ο γενικός γραμματεύς της Κ.Τ.Ε. θέλει κοινοποιήσει τούτο εις πάντα τα μέλη της διεθνούς οργανώσεως εργασίας, θέλει δε κοινοποιήσει επίσης εις αυτά την καταχώρησιν των επικυρώσεων των μεταγενεστέρως κοινοποιηθησομένων αυτώ υπό των λοιπών μελών της οργανώσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.