Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Δικαιούχοι και διάρκεια παροχής των διευκολύνσεων

1. Στους σπουδαστές των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στους σπουδαστές του ΚΕΜΕΔΙ,
που παρακολουθούν τα ειδικά τμήματα διετούς φοίτησης του Π.Δ. 644/1982 και στους απόφοιτους
λυκείου οι οποίοι παρακολουθούν σεμινάρια επιμόρφωσης που προβλέπονται από το άρθρο 33 του Ν.
1304/1982 (ΦΕΚ 144-Α`), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 παράγραφος 5 του Ν. 1404/1983,
εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή του
επιμορφωτικού σεμιναρίου που παρακολουθούν κατά περίπτωση, παρέχονται από τον εργοδότη τους
οι διευκολύνσεις του άρθρου 2 του παρόντος για την εξυπηρέτησή τους τόσο στην παρακολούθηση
των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιμασία
και συμμετοχή τους στις εξετάσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του
παρόντος.
2. Οι διευκολύνσεις παρέχονται στους δικαιούχους σπουδαστές για διάστημα ίσο προς την κανονική
διάρκεια σπουδαστών προσαυξημένη κατά το ήμισυ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31
παράγραφος 5 του Ν. 1404/1983 και στους αποφοίτους λυκείου για όσο χρόνο διαρκεί το
επιμορφωτικό σεμινάριο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.