Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Είδη διευκολύνσεων

Οι διευκολύνσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο περιλαμβάνουν:
1. Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομένης της ειδικής άδειας εξετάσεων των δέκα τεσσάρων (14)
ημερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46-Α`).
2. Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομένης άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες το
χρόνο κατ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και πέρα της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου
101 του Π.Δ. 611/77 (Υ.Κ.) για τους δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόμενο
σπουδαστή για να εξυπηρετηθεί η προετοιμασία και συμμετοχή του σε εξετάσεις.
3. Τη χορήγηση ειδικής αδείας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή
σε φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η
παρουσία του σπουδαστή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας είναι τρίωρης διαρκείας και
αναφέρεται στην καθυστέρηση προσέλευσης ή στην ενδιάμεση απουσία ή στην πρόωρη αναχώρηση
από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος σπουδαστής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας
βραχείας απουσίας μέχρι 10 φορές το χρόνο.
4. Την απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξεταστική περίοδος.
5. Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συμπίπτει με τις ώρες των εξετάσεων.
6. Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόμενος
σπουδαστής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξεταστική περίοδος για την προετοιμασία και
συμμετοχή του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις.
7. Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζομένου σπουδαστή στο τμήμα ή τη θέση της επιχείρησης ή
της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική
άσκησή του στο επάγγελμα και για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.