Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 13 - Καταγγελία σύμβασης

Παν μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δύναται να την καταγγείλη μετά παρέλευσιν δεκαετίας αφ' ης αρχικώς ετέθη εν ισχύϊ, δια πράξεως, κοινοποιουμένης τω γενικώ γραμματεί της Κ.Τ.Ε. και παρ' αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία καθίσταται οριστική μετά παρέλευσιν ενός έτους από της καταχωρίσεως αυτής παρά τη γραμματεία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.