Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Βασικός μισθός-ημερομίσθιο-επιδόματα

1. Τα ποσά της ΑΤΑ, που χορηγήθηκαν μέχρι και 1.9.1987 και αναλογούν: α) στους βασικούς μισθούς και
ημερομίσθια της 1/1982 αποφάσεως ΔΔΔΔ Αθηνών,
β) στα διορθωτικά ποσά που χορηγήθηκαν από 1.1.82 και 1.1.84 σύμφωνα με την 1/1982 απόφαση του ΔΔΔΔ
Αθηνών και την ΕΓΣΣΕ έτους 1984, ενσωματώνονται στους βασικούς μισθούς και ημερομίσθια που
προβλέπονται από την παρακάτω διαιτητική απόφαση.
Ετσι, οι βασικοί μισθοί και ημερομίσθια, πάνω στα οποία υπολογίζονται τα επιδόματα, διαμορφώνονται ως εξής:
- βασικό ημερομίσθιο: δρχ. 1.669
- βασικός μισθός: δρχ. 36.869
2. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή
όμοιας έκτασης Διαιτητικές Αποφάσεις, καθώς και από την παρούσα, υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και
ημερομισθίων της προηγούμενης παραγράφου και στη συνέχεια προσαυξάνονται με όλα τα ποσοστά αύξησης
των συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων που έχουν χορηγηθεί από 31.12.1987 και
εφεξής.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.