Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)

1. Η παράγραφος 1 εδ. α' του άρθρου 20 του Ν. 2224/94, ΦΕΚ-112 Α'
αντικαθίσταται ως εξής:
"Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από δώδεκα (12) μέλη ως
εξής:"
2. Το εδάφιο β' της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 2224/94, ΦΕΚ-112 Α'
αντικαθίσταται ως εξής:
"Από την ίδια ημερομηνία οι επιχορηγήσεις του ΟΕΕ προς φορείς του δημόσιου
τομέα υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εσόδων από εισφορές του ΟΕΕ ως εξής:"
3. Στο άρθρο 20 του Ν. 2224/94, ΦΕΚ- 112 Α' προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
"9. Συνιστώνται στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας περιφερειακές επιτροπές με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν καθ' υπόδειξη των κοινωνικών εταίρων και
εκπρόσωποί τους κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο αριθμός των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5). Οι κοινωνικοί εταίροι υποχρεούνται μετά
από πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της
λήψεως αυτής να υποδείξουν τα ονόματα των εκπροσώπων τους μετά των
αναπληρωτών τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής ο
Υπουργός ορίζει τους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές των κοινωνικών εταίρων.
Σκοπός των περιφερειακών επιτροπών είναι η εκπλήρωση των σκοπών του
Οργανισμού Εργατικής Εστίας και στους υπόλοιπους εκτός της Αττικής, νομούς της
χώρας.
Τα ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των
επιτροπών αυτών, καθώς επίσης και τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα κίνησης
των μελών αυτών καθορίζονται με κανονισμό, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς
Οικονομικών και Εργασίας μετά πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε..
Η σύνθεση των περιφερειακών επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.