Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Επέκταση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

[1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) μπορεί να αποκτά κατά πλήρη
κυριότητα, με σύμβαση πώλησης, δωρεάς ή ανταλλαγής, πρόσφορες οικοπεδικές
εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα στην εκκλησία ή στους Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθμού ή σε ν.π.δ.δ., για ανέγερση οικισμών, προς εξυπηρέτηση των
δικαιούχων του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις παροχής
στεγαστικής συνδρομής και να αναλαμβάνει, ως αντιπαροχή για τις ως άνω
μεταβιβάσεις, τη μελέτη, επίβλεψη, δημοπράτηση και ανάληψη έργων κατασκευής,
ανακατασκευής, βελτίωσης, συντήρησης και επέκτασης κάθε είδους κτιρίων ή
κτισμάτων και, εν γένει, πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων, για λογαριασμό της
Εκκλησίας ή των Ο.Τ.Α. ή ν.π.δ.δ. αντίστοιχα, κατά τους όρους των συμβάσεων που
θα καταρτισθούν μεταξύ του Ο.Ε.Κ. και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων
εκκλησιαστικών οργάνων ή των οργάνων των Ο.Τ.Α. ή των Δ.Σ. των οικείων
Ν.Π.Δ.Δ.. Η αποτίμηση της αξίας της παροχής και αντιπαροχής και οι
προϋπολογισμοί κατασκευής των κτιρίων γίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες του
Ο.Ε.Κ. και εγκρίνονται από τα Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. και του αντίστοιχου φορέα.
Η εξίσωση παροχής και αντιπαροχής μπορεί να γίνεται και με καταβολή σε χρήμα
από μέρους του υπόχρεου.
Οι πάσης φύσεως μεταβιβάσεις και αντιπαροχές, που προβλέπουν οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, εξόδων
εν γένει, τέλους ή εισφοράς, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όταν ο Ο.Ε.Κ.
συμβάλλεται ως αγοραστής ή δωρεοδόχος.
Οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν. 3518/06, ΦΕΚ-272 Α’ ]
2. Ο Ο.Ε.Κ. δύναται να αναλάβει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη μελέτη,
επίβλεψη και κατασκευή του έργου της ανέγερσης του κτιρίου, για τη μόνιμη
εγκατάσταση του κατά τον Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αρ. 337 του Συμβουλίου της 10.2.75
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(CEDEFOP) στο Νομό Θεσσαλονίκης. Λεπτομέρειες κατά την εφαρμογή
καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού
Αναπληρωτή Εξωτερικών, εκδιδόμενη μετά από πρόταση του Δ.Σ. - Ο.Ε.Κ..
3. Ο Ο.Ε.Κ. δύναται να αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, την πραγματοποίηση μελετών, την επίβλεψη, δημοπράτηση και ανάθεση
έργων κατασκευής διαφόρων συγκροτημάτων και κτιρίων για λογαριασμό του
Δημοσίου και νομικών προσώπων του Δημοσίου που λειτουργούν υπό καθεστώς
ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα, ως και να συνάπτει εργοληπτικές συμβάσεις με
φορείς του δημόσιου τομέα άλλων χωρών και της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. Οι όροι των
συμβάσεων αυτών θα καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση
υπουργού και του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. - Ο.Ε.Κ..
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 119Α΄) προστίθεται τρίτο
εδάφιο, που έχει ως εξής :
<Κατ΄ εξαίρεση ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο περιέρχεται η
κυριότητα της Σχολής Περιουσίας κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992
(ΦΕΚ 18Α΄), δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του και αφού συνεκτιμήσει τις
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής, την επάρκεια σχολικών κτιρίων κ.λπ.,
να δωρίσει ολόκληρο το ακίνητο ή μέρος αυτού στον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας για την ανέγερση εργατικών κατοικιών, η οποία θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις>.
5. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990, η οποία προστέθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α΄), προστίθεται εδάφιο β΄
που έχει ως εξής :
<Στις περιπτώσεις που δωρίζονται οικόπεδα στον Ο.Ε.Κ., σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, δεν βαρύνονται αυτά με δουλεία υπέρ του Ελληνικού
Δημόσιου, αλλά μεταβιβάζονται στον Ο.Ε.Κ. κατά πλήρη κυριότητα και ελεύθερα
παντός εν γένει βάρους>.
οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2009/92, ΦΕΚ-18 Α').
6. Εντός έτους από της επισήμους γνώσεως εκ μέρους του Ο.Ε.Κ. οποιασδήποτε
αυθαίρετης κατάληψης ακινήτου αυτού επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων
κατά των καταληψιών.
7. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν. 2224/1994 αντικαθίσταται
ως εξής :
<Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής διάρκειας του δανείου>.
[8. Αναστέλλεται από 30.4.1994 και για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών η καταβολή
των οφειλών προς των Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος ως διάδοχο της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος
(Ε.Κ.Τ.Ε.), οι οποίες προέρχονται από στεγαστική συνδρομή του Ο.Ε.Κ., σε
κατοίκους σεισμόπληκτων περιοχών των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαίας,
Κοζάνης και Γρεβενών, εφόσον οι περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτες
με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι ως άνω οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους
υπερημερίας.
Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, ως καθολική διάδοχο της Ε.Κ.Τ.Ε., το ποσό των τόκων
υπερημερίας της περιόδου αναστολής, το οποίο αντιστοιχεί στις οφειλές από δάνεια
του ν. 1641/1986 που έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Ε.Κ.Τ.Ε..
Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής πραγματοποιείται με έκδοση από το Ελληνικό
Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου, οι ομολογίες του οποίου θα
διατεθούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος έκδοσης του ομολογιακού
δανείου, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και οι λοιποί όροι καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του
ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α').
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του
Ο.Ε. Κ, ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης με δόσεις των οφειλών των οποίων
αναστέλλεται η καταβολή από μικτά δάνεια του ν.δ. 1138/1972, του ν. 1641/1986, οι
οφειλές από δάνεια του ν. 1849/1989, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που
εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης των
οφειλών προς τον Ο.Ε.Κ., που έχουν καλυφθεί αποκλειστικά από κεφάλαια του
Οργανισμού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου – ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 2736/99, ΦΕΚ-172
Α’]
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.