Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Θέματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

1. Στο τέλος του εδαφίου β΄ της παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70Α΄)
προστίθεται η εξής φράση:
<ή του Οργάνου που αυτό ορίζει>.
"2. Η περίπτωση της παραγράφου 2γ του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ-28 Α')
ισχύει από της δημοσιεύσεως του προηγούμενου νόμου και για το εκπαιδευτικό
προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ..
Από το σχολικό έτος 1999-1999 και εFεξής το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του ν.δ/τος
1221/72 (ΦΕΚ- 147 Α') εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ., προσλαμβάνεται με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αμείβεται με ωριαία
αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για την πρόσληψη του
προσωπικού αυτού, καθώς και την επιλογή των εκπαιδευομένων των Σχολών
Μαθητείας, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
καθορίζονται τα εξής κριτήρια :
1) Για το εκπαιδευτικό προσωπικό :
α. Διδακτική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
β. Επαγγελματική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
γ. Παιδαγωγικός τίτλος.
δ. Μεταπτυχιακός τίτλος
ε. Κοινωνικά κριτήρια.
Ειδικά προσόντα και τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης από συναφή προϋπηρεσία των
υποψηφίων στον ΟΑΕΔ συνεκτιμώνται.
2) Για τους εκπαιδευομένους
Α. Στις Σχολές Μαθητείας
α. Βαθμός τίτλου σπουδών
β. κοινωνικά κριτήρια
Β. Στις Σχολές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
α. διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία εγγραφής του ανέργου στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ.
β. βοηθός τίτλου σπουδών που απαιτείται για την ειδικότητα,
γ. κοινωνικά κριτήρια.
Γ. Στα ΙΕΚ :
α. Βαθμός απολυτηρίου
β. ηλικία,
γ. εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα.
δ. κοινωνικά κριτήρια.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα παραπάνω κριτήρια. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να
προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων αυτών, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής"
(αντικ. της παρ. 2 από το άρθρο 16 του Ν. 2643/98, ΦΕΚ-220 Α').
(Βλ. και άρθρο 67 Ν. 3518/06).
3. Με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας, προσδιορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτικών του
Οργανισμού, που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
και απασχολούνται σε βραχυχρόνια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα
οποία επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση και έχουν τα προσόντα που
καθορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 4 της με ριθ. 115372/11.11.94 απόφασης
του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ-854 Β').
4. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 καθορίζεται και η αποζημίωση του μόνιμου
προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ., που ασχολείται με προγράμματα της προηγούμενης
παραγράφου πέραν του κανονικού ωραρίου υπηρεσίας.
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2054/1952 (ΦΕΚ 96Α΄)
αντικαθίστανται ως εξής :
<1. Για την επιδότηση των στρατευόμενων μισθωτών, επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις,
ιδρύματα, οργανισμοί και γενικά όλοι οι εργοδότες οποιασδήποτε μορφής και
εθνικότητας, καθώς και το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, εφόσον απασχολούν εντός των ορίων της Χώρας προσωπικό με
σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούνται όπως καταβάλλουν
στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδική εισφορά, υπολογιζόμενη επί των κάθε
φύσης αποδοχών του προσωπικού τους, αδιακρίτως φύλου ή εθνικότητας.
Η κατά τα ανωτέρω ειδική εισφορά ορίζεται για το σύνολο των υπόχρεων σε ποσοστό
1%>.
6. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία, που προβλέπεται από την παράγραφο
1 του άρθρου 22 του Ν. 1957/91 (ΦΕΚ-114 Α'), για την "Εκποίηση αχρήστων ειδών
γραφειακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού Ο.Α.Ε.Δ.".
7. Στο άρθρο 45 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112Α΄) προστίθεται εδάφιο , ως εξής:
<Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες εκτίμησης της αξίας και
εκποίησης των παραγομένων προϊόντων>.
8. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας που συγκροτεί ο
Ο.Α.Ε.Δ. για το έργο πο προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν.
1836/89, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2224/94
και των επιτροπών της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 2224/94, καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ-65 Α') και του άρθρου 18 του Ν.
1505/84 (ΦΕΚ-194 Α'), όπως ισχύει σήμερα.
9. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας μπορούν να
συνιστώνται επιτροπές και ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή επιστημόνων και
εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα και εκπροσώπων των κοινωνικών
εταίρων για τη μελέτη πάσης φύσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας του
προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, άνθρωποι του πνεύματος, των
τεχνών, του θεάματος και του θεάτρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικές
οικονομικές δυσχέρειες, εφόσον έχουν εισέλθει σε καθεστώς συνταξιοδότησης,
δύνανται να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον παραπάνω Οργανισμό.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
Τα κριτήρια για τη χορήγηση της παραπάνω ενίσχυσης θα καθορισθούν με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Πολιτισμού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.