Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ε.Ε.Κ.Α.)

Στη σύνθεση της Π.Ε.Ε.Κ.Α., που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του
Ν. 1836/89 (ΦΕΚ-79 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται και ένας εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ.
Ο εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ είναι μέλος του περιφερειακού συμβουλίου του άρθρου 51
του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ-90 Α'). Αυτός επιλέγεται από όλους τους εκπροσώπους των
ΤΕΔΚ της περιφέρειας που είναι μέλη του περιφερειακού συμβουλίου. Αν δεν
επιλεγεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία περιελεύσεως της τελευταίας
προσκλήσεως για ορισμό, αυτός ορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα της
περιφέρειας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.