Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Στελέχωση Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Π.Δ.Σ.Ε.Κ.)

Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζομένης
Επαγγελματικής Κατάρτισης με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις μπορεί κατ'
εξαίρεση να προέρχεται και με αποσπάσεις από το Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από το άρθρο 51 του
Ν. 1892/90 (ΦΕΚ-101 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.
1943/91 (ΦΕΚ-50 Α'). Οι αποσπάσεις γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του "Εθνικού Κέντρου
Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης" και συναίνεση
του αποσπώμενου. Η απόσπαση γίνεται για διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα
ανανέωσης μέχρι λήξης του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική
τους θέση για κάθε συνέπεια.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.