Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Θέματα Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) και Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 2297/1994 (ΦΕΚ 50 Α’) η φράση «και ο
αναπληρωτής προέδρου» διαγράφεται και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας
(Ε.Ι.Ε.) στο εξής θα είναι πλήρους απασχόλησης, οι αποδοχές του θα ορίζονται με
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών και θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Ε.Ι.Ε.».
2. Τα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98
Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Εφόσον κληθεί, μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ. Σ., άνευ ψήφου, εισηγείται για
κάθε θέμα που φέρεται προς συζήτηση στο Δ.Σ. και επιμελείται την εκτέλεση των
αποφάσεων.»
«β) Διευθύνει τις υπηρεσίες του Ε.Ι.Ε. και συντονίζει το έργο των Τμημάτων του, στα
πλαίσια των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
εντολών του Προέδρου.
3. Το άρθρο 6 του ν 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπηρεσίες του Ε.Ι.Ε. περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών και Ερευνών,
β) Τμήμα Κατάρτισης, Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης,
γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης,
δ) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου,
ε) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
στ) Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Οικονομίας της Υγείας».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α’)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Στο Ε.Ι.Ε. συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. ως Πρόεδρο αυτής, το Διευθυντή του Ε.Ι.Ε. ως Αντιπρόεδρο αυτής και τους
προϊσταμένους των έξι (6) τμημάτων, ως μέλη.»
5. Το εδάφιο 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α’)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού και ο αναπληρωτής του προέδρου, ο οποίος μετέχει στις
συνεδριάσεις του Δ. Σ. με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται από τα τακτικά μέλη αυτού».
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.