Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής

Στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων», που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ιδίου νόμου, και απασχολούσαν κατά την 1.6.85 ή απασχολήσουν εφεξής 150 ή περισσότερους εργαζόμενους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας της επιχείρησης, με τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο παρόν π. Διάταγμα, και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες στις οποίες επεκτείνεται ή εφαρμογή του νόμου 1568/85 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και του άρθρου 14 παρ. 2 αυτού, όπως ειδικότερα με τα διατάγματα περί επεκτάσεως του νόμου καθορίζεται.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.