Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων

1. Από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ετήσιους προϋπολογισμούς των Γενικών
Γραμματειών Νέας Γενιάς, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Απόδημου Ελληνισμού, Ισότητας
των Φύλων και Αθλητισμού, καθώς και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και
Πολιτισμού, δύναται να χρηματοδοτούνται, κατά το μέρος της εθνικής συμμετοχής με
μορφή επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων, οι φορείς υλοποίησης με νομική μορφή
του Αστικού Κώδικα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τα νοσοκομεία που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ή από άλλη
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, στα πλαίσια των επιχειρησιακών
προγραμμάτων για τους ανθρώπινους πόρους εθνικού και περιφερειακού σκέλους του
2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των κοινοτικών πρωτοβουλιών και των
Καινοτομικών Προγραμμάτων του άρθρου 6 του Κανονισμού ΕΚΤ αριθμ. 2084/93.
Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής είναι η έγκριση
αντίστοιχων ενεργειών από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης.
Οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματειών που
αναφέρονται σ'αυτή την παράγραφο δεν θίγονται.
2. Για προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή από άλλα
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και υλοποιούνται στα πλαίσια των
επιχειρησιακών προγραμμάτων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, από το Δημόσιο,
τα ΝΠΔΔ, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, τα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται ή χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται
από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τις νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και τους δήμους ή τις κοινότητες, εφόσον δεν έχουν συστήσει
εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, το μέρος της εθνικής συμμετοχής
καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου προϋπολογισμού του φορέα
υλοποίησης.
3. Φορείς υλοποίησης ενεργειών των επιχειρησιακών προγραμμάτων του τομέα
ανθρώπινοι πόροι του Β' Κ.Π.Σ., των κοινοτικών πρωτοβουλιών, των καινοτομικών
προγραμμάτων του άρθρου 6 του Κανονισμού ΕΚΤ αριθ. 2084/93, που έχουν
συσταθεί με οποιαδήποτε νομική μορφή του Αστικού Κώδικα ή του Εμπορικού
Νόμου από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, του δήμους ή τις κοινότητες, τα
επιμελητήρια ή τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών,
που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και
ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις ή τα ΚΕΚ, οποιασδήποτε νομικής μορφής
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, δύνανται να χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται
κατά το μέρος της εθνικής συμμετοχής από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών.
Προϋπόθεση για την παροχή της εθνικής συμμετοχής είναι η έγκριση για την
υλοποίηση προγραμμάτων από την αρμόδια εθνική αρχή διαχείρισης.
4. Ειδικά για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις δημοτικές ή κοινοτικές
επιχειρήσεις, τους φορείς, οι οποίοι τελικά δεν συγχρηματοδοτήθηκαν από τις Γενικές
Γραμματείες Λαϊκής Επιμόρφωσης, Ισότητας των Φύλων, Νέας Γενιάς, Αποδήμου
Ελληνισμού και Αθλητισμού, καθώς και για τους άλλους δημόσιους φορείς πλην των
ΔΕΚΟ, ΑΕΙ, ΤΕΙ και των ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας, εφόσον υλοποίησαν προγράμματα ενεργειών του 1995, ανεξάρτητα από το
χρόνο υλοποίησής τους, το μέρος της εθνικής συμμετοχής καλύπτεται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος χορήγησης της εθνικής συμμετοχής καθορίζεται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και
για τις Γενικές Γραμματείες από τα Υπουργεία που τις εποπτεύουν.
6. Τα ποσά της εθνικής συμμετοχής που καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών,
αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποδίδονται με τη μορφή
επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) με δημιουργία συγκεκριμένων ΣΑΕ (Συλλογική Απόφαση 'Εργου), τόσο για
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και για τις Γενικές
Γραμματείες των Περιφερειών, αφού ολοκληρωθεί η διοικητική τους οργάνωση.
7. Οι προϋποθέσεις εγκρίσεως των Προγραμμάτων των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, καθώς και η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η
αξιολόγησή τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (αντικ. του άρθρου 7 από το άρθρο 17 του Ν. 2458/97,
ΦΕΚ-15 Α').
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.