Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Παροχές σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων

1. Παροχές σε είδος προς εργαζόμενους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ
ελευθεριότητος του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των
εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε
κοινωνικο - ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και
λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες
της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην
ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζομένων και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια
και όχι σε χρήμα.
Στην έννοια των παροχών αυτών περιλαμβάνεται η χορήγηση τροφής (ελαφρό γεύμα,
γεύμα, δείπνο), κατά τη διάρκεια του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και κατά την ώρα
του διαλείμματος, ανεξάρτητα εάν ο χρόνος του διαλείμματος είναι αμειβόμενος.
2. Το περιεχόμενο, το είδος και η αξία των ανωτέρω παροχών καθορίζονται από τον
ίδιο τον εργοδότη.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρ. 1 και μετά σύμφωνη γνώμη της οικείας αντιπροσωπευτικότερης
συνδικαλιστικής οργάνωσης, που καλύπτει την επιχείρηση ή εν ελλείψει της κλαδικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπου υφίσταται, η έννοια των παροχών σε είδος που
υπάγονται στη ρύθμιση αυτή.
4. Με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγεται ούτε καθ'
οιονδήποτε τρόπο αλλάζει το καθεστώς και ο χαρακτήρας των παροχών σε είδος, οι
οποίες χορηγούνται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.