Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας

1. Στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της Κατηγορίας Α', του άρθρου 2 του παρόντος π.δ/τος, και σε εκείνες της Κατηγορίας Β' του ίδιου άρθρου, που απασχολούν 650 άτομα και άνω, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα προσόντα του εδαφίου α ή β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85.Εφ' όσον προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης και δεύτερου τεχνικού ασφάλειας για τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρον 3 του παρόντος π. δ/τος, αυτός μπορεί να έχει τα προσόντα του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/1985.
2. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της Κατηγορίας Β', και της Κατηγορίας Γ', ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα προσόντα του εδαφίου α ή β ή γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85.
3. Εφ' όσον προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης περισσοτέρων των δύο τεχνικών ασφάλειας, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του
παρόντος π. δ/τος, οι πέραν του δευτέρου μπορούν να έχουν τα προσόντα του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.