Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 10 - Επιτροπές διαχείρισης Λογαριασμών ΕΚΛΑ κλπ.

1. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ-112
Α') εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες
συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, για τους
ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ,
συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί
των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α..
2. Το εδάφιο β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής :
<Επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους
εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του
Ειδικού Λογαριασμού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσοστό 0,45% για τη
χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Το ποσό, που δαπανήθηκε για την
υλοποίηση τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ΄ έτος καταβληθείσα εισφορά, θα
επιστρέφεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις επιχειρήσεις, παρακρατουμένου ποσοστού 10%
για τις διοικητικές δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε ο Οργανισμός, εφόσον
επιτελέσουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 4. Εφόσον οι
ανωτέρω επιχειρήσεις δεν διέθεσαν χρήματα για την υλοποίηση τέτοιων
προγραμμάτων, ουδεμία υποχρέωση επιστροφής έχει ο Οργανισμός>.
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 αντικαθίσταται ως εξής :
<Από τον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. επιχορηγείται το Ελληνικό ινστιτούτο Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας>, το <Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης>, καθώς και τα εκπαιδευτικά Κέντρα τα οποία έχουν
ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων από τους φορείς που
υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) σε
ποσοστό που μπορεί να φθάνει το 10% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών υπέρ
του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.>.
4. Οι Επιτροπές Διαχείρισης των Λογαριασμών Ε.Κ.Λ.Α. και Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.
μπορούν να αποφασίζουν την πραγματοποίηση δαπανών :
α. για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση των σχετικών
προγραμμάτων,
β. για την αμοιβή των μελών τους, λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις των
Επιτροπών και
γ. για κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών των
Λογαριασμών.
Οι παραπάνω δαπάνες δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων των νόμων
1256/82 και 1505/84. - Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου
καταργήθηκαν από την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2639/98, ΦΕΚ-205 Α'.
5. Από τα έσοδα υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και του Ε.Κ.Λ.Α., ουδεμία παρακράτηση
γίνεται υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ), του Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων των Εργατικών -
Επαγγελματικών Οργανώσεων (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο.)). - (Καταργήθηκε το άρθρο 10
από την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2434/96, ΦΕΚ-188 Α' εφόσον οι ρυθμίσεις του
άρθρου αυτού είναι αντίθετες στους σκοπούς του πιο πάνω άρθρου).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.