Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναθέτουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με ειδικότητα από εκείνες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:


Α/Α

 
ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
1 Γεωργία

 
01

 
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Γεωπόνος

Χημικός

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

Τμήματος Διοικ. Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Τμήματος Γεωργικών μηχανών και αρδεύσεως
 
2 Κτηνοτροφία

Δασοπονία

Θήρα

Αλιεία
02

03

04

05
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Γεωπόνος

Χημικός

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

α. Στον κλάδο Κτηνοτροφίας Πτυχ. ΤΕΙ, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής.

β. Στον κλάδο Δασοπονίας Πτυχ. ΑΕΙ Δασολόγος και Πτυχ. ΤΕΙ Τμήματος Δασοπονίας

γ. Στον κλάδο Θήρας Πτυχ. ΤΕΙ Τμήμα Θηροματοπονίας

δ. Στον κλάδο Αλιείας Πτυχ. ΤΕΙ Τμήματος Ιχθυοκομίας Αλιείας
3 Ορυχεία άνθρακα

Μεταλλεία

Λατομεία

Αλυκές
11

12

14

15

16
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανικός Μεταλλείων

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Τμήματος Ηλεκτρολογίας
α. Εφόσον απασχολείται ένας μόνο τεχνικός ασφάλειας αυτός θα είναι Μηχανικός Μεταλλείων

β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στις αλυκές

Πτυχιούχοι ΑΕΙ

Πολιτικός Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Πολιτικών

Έργων υποδομής

Τμήματος δομικών έργων
4 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια

 
13 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Μηχανικός Μεταλλείων

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Χημικών Πετρελαίων

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
α. ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στον κλάδο «Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίμων αερίων»

Πτυχιούχοι ΑΕΙ

Πολιτικός Μηχανικός

β. Εφόσον απασχολείται ένας μόνο τεχνικός ασφάλειας αυτός θα είναι Μηχανικός Μεταλλείων
5 Βιομηχανία ειδών διατροφής

 
20 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
 
6 Βιομηχανία Ποτών

 
21 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας ποτών

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
7 Καπνοβιομηχανίες

 
22 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
8 Υφαντικές βιομηχανίες

 
23 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας
 
9 Βιομηχανία ειδών υποδήσεως, ενδυμασίας και διαφόρων ειδών από ύφασμα

 
24 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στον κλάδο Υποδηματοποϊας

Πτυχιούχοι ΑΕΙ

Χημικός Μηχανικός και Χημικός
10 Βιομηχανία ξύλου και φελλού

 
25 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στον Κλάδο Πριστήρια και μηχανική κατεργασία ξύλου

Πτυχιούχοι ΑΕΙ

Χημικός Μηχανικός και Χημικός
11 α. Βιομηχανία επίπλων και ειδών επιπλώσεως

β. Βιομηχανία Χάρτου

γ. Εκτυπώσεις εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες

δ. Βιομηχανία δέρματος και γουναρικών

ε. Βιομηχανία προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό

στ. Χημικές βιομηχανίες

ζ. Βιομηχανία παραγωγών πετρελαίου και άνθρακος

η. Βιομηχανία προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
26

27

28

29

30

31

32

33
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

α. Στον κλάδο Εκτυπώσεις-Εκδόσεις Πτυχ. ΤΕΙ Τμήμ. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

β. Στον κλάδο βιομηχανία Παραγώγων Πετρελαίου και άνθρακα Πτυχ. ΤΕΙ Τμήμ. Χημικών Πετρελαίου
12 α. Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες

 
34 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός

Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
13 α. Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου

β. Κατασκευή μηχανών και συσκευών

 
35

36
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
14 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών

 
37 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ηλεκτρονικής

Τμήματος Αυτοματισμού

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
 
15 Κατασκευή μεταφορικών μέσων

 
38 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής και Τμήματος Ναυπηγικής ή Οχημάτων αναλόγως είδους της επιχείρησης
 
16 Λοιπές βιομηχανίες

 
39 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στις βιομηχανίες κατασκευής ιατρικών εργαλείων και οργάνων

ΤΕΙ Τεχνολογίας ιατρικών οργάνων
17 α. Ηλεκτρισμός

β. Φωταέριο

γ. Ατμός

δ. Ύδρευση
411

412

413

42
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

α. Στον κλάδο Φωταέριο Πτυχιούχοι ΑΕΙ Χημικός Μηχανικός και Χημικός

β. Στον κλάδο Ύδρευσης Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πολιτικός Μηχανικός
18 α. Κατεδαφίσεις και εκσκαφές

β. Κατασκευές κτιρίων

γ. Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων

δ. Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων
500

501

502

503
Πτυχιούχοι ΑΕΙ

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
 
19 Δημόσια Έργα

 
504 Πτυχιούχοι ΑΕΙ

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Πολοτικών Έργων υποδομής

Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στον κλάδο Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικά

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Αυτοματισμού

Τμήματος Ηλεκτρονικής

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
20 α. Εμπόριο

β. Μεταφορές Αποθηκεύσεις Επικοινωνίες

γ. Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες

δ. Λοιπές Υπηρεσίες
6

7

8

9
Πτυχιούχοι ΑΕΙ

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ και ΤΕΙ που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

 

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.