Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - Τροποποίηση Ν.2224/1994

Στο άρθρο 6 του ν. 2224/1994 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως:
«4. α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ
79 Α’). Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και
τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
β. Το άρθρο 18 του ν. 1264/1982 ισχύει τόσον επί των υπαλλήλων των φορέων του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982. όσον και επί των μισθωτών των απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα».
Κάθε άλλη αντίθετη ρύθμιση καταργείται.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.