Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 12 - Τροποποίηση Ν.1876/1990

Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1876/1990 προστίθεται περίπτωση γ’, η οποία έχει ως
ακολούθως:
«γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η
σχετική συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται
μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.,
στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες»
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.